Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU-02-1-AWK.7331-984/08 Kraków, dnia 28.10.2009 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 16.10.2009 r. dokonano poszerzenia zakresu zamierzenia inwestycyjnego
w postępowaniu wszczętym

na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie z siedzibą przy ul. Senatorskiej 1 działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Rusnak

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa magistrali wodociągowej Ø800 w rejonie ul. Wodociągowej węzły 2A-3-4 w Krakowie l=200m na działkach nr 230, 224, 229/1, 228/3, 228/4, 229/2, 268/1 obr.16 oraz 45/5, 45/8, 45/7 obr.15 w Krakowie - Krowodrzy".
Jednocześnie informuje się, iż w trakcie toczącego się postępowania działki nr 45/5 i 45/8 obr.15 Krowodrza uległy podziałowi. W związku z powyższym dnia teren przedmiotowej inwestycji objął działki nr 45/10 i 45/14 obr.15 jedn. ewid. Krowodrza

W związku z powyższym nazwa postępowania administracyjnego zmienia brzmienie na:

„Przebudowa magistrali wodociągowej Ø800 w rejonie ul. Wodociągowej węzły 2A-3-4 w Krakowie l=200m na działkach nr 230, 224, 229/1, 228/3, 228/4, 229/2, 268/1 obr.16 oraz 45/7, 45/10, 45/14 obr.15 w Krakowie - Krowodrzy".

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8.00 - 15.00

 

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-29
Data publikacji:
2009-10-29
Data aktualizacji:
2009-10-29