Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania


AU - 02-1-EŁY.7331-1729/09 Kraków, dnia 27.10.2009r.

OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania
(uzupełniające)

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

wszczęte w dniu 21.07.2009 r.

na wniosek: PKP ENERGETYKA Sp. z o.o. Zakład Południowy ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Szlachetkę

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa zasilania stacji transformatorowej „DO Łokietka" 15/0,4 kV z rozdzielni sieciowej RS Kraków Nr 1280 projektowanymi liniami kablowymi SN 15kV poprzez projektowane stacje transformatorowe „STR Prądnicka" i „Pod Fortem" 15/0,4 kV wraz z projektowanymi liniami NN do posterunku dróżnika przy ul. Łokietka w rejonie ulic Wita Stwosza, Kamiennej, Prądnickiej Łokietka w Krakowie"
obejmuje m. in. działkę nr 218/14 obr.8 Śródmieście a nie jak mylnie podano dz. nr 218/4 (błąd pisarski) oraz dz. nr 258 obr.45 Krowodrza


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.


Przyjmowanie stron odbywa się :w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 7:40 do 15:00

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-28
Data publikacji:
2009-10-28
Data aktualizacji:
2009-10-28