Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania


AU - 02-1-EŁY.7331-2179/09 Kraków, dnia 09.10.2009r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 17.09.2009 r. zostało wszczęte

na wniosek: POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Kasprzyk

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. przy ul. Mistrzejowickiej w Krakowie, konstrukcja masztu antenowego wraz z antenami sektorowymi (3 szt. BSA 1008, 3 szt. BSA 1011), antenami radiolinii (3 szt. RLA (1) 30-03, 1 szt. RLA (1) 20-03), ruszt pod maszt oraz urządzenia sterujące." - dz. nr 52/60 obr.2 Nowa Huta

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Przyjmowanie stron odbywa się w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 7:40 do 15:00

 


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r.. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-09
Data publikacji:
2009-10-09
Data aktualizacji:
2009-10-09