Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

AU-01-3-KPŁ.736-8/09 Kraków, dnia 08.10.2009r.


O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 29.09.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Niedziałkowską, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Budowa odcinka drogi od przedłużenia ulicy Meissnera do ulicy Dąbskiej w Krakowie, wraz z kanalizacją opadową i oświetleniem ulicznym, oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej" - jako drogi gminnej o parametrach drogi dojazdowej wraz ze skrzyżowaniem z istniejącą ul. Dąbską, oraz powiązaniem z projektowaną ulicą Lema (przedłużenie ulicy Meissnera - droga gminna o parametrach drogi zbiorczej), która jest w trakcie realizacji, na działkach ewidencyjnych nr: 41/18, 41/23, 41/25, 41/37 i 43/25 w obrębie nr 16 jedn. ewid. Kraków - Śródmieście.
Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście obręb 16:
• Działka 41/18, dzieli się na działki nr: 41/39, 41/40 i 41/41,
• Działka 41/23, dzieli się na działki nr: 41/42 i 41/43,
• Działka 41/25, dzieli się na działki nr: 41/44 i 41/45.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, u inspektora prowadzącego sprawę - telefon: (012) 616 81 00.

Godziny przyjęcia stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - w godz. 8:00 - 15:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-09
Data publikacji:
2009-10-09
Data aktualizacji:
2009-10-09