Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postepowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
WS-04.RJ.7627-202/09

                                                                                        Obwieszczenie
                                                                            o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa oraz 49 Kpa w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania ulicy Norymberskiej z ulicą Kamieniarską w Krakowie „ zlokalizowana na działkach: 410/24, 467/4, 468/8, 469, 472, 491-obręb 7, 12/12, 52/2, 52/5, 54/4, 55/7, 55/8, 56/6, 278/5, 278/9, 279/17, 279/16 i 279/7-obręb 31, jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie


z wniosku Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Spółka Komandytowa działającej przez Pełnomocnika P. Roberta Kuzianika - „Q-ARCH" Sp. z o.o. ul. Cystersów 13/4-5, 31-553 Kraków

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 - (pok. 504) lub też na piśmie, składając stosowne oświadczenia / wnioski w punktach obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 Kpa „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wymagane

Obwieszczenie nastąpiło dnia 02.10.2009r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-10-02
Data publikacji:
2009-10-02
Data aktualizacji:
2009-10-02