Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.GG.7627-138/09


                                                                                 Obwieszczenie
                                o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


1. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl, zamieszczone zostały dane o decyzji z dnia 02.10.2009r.. znak: WS-04.GG.7627-138/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na punkt skupu z częścią biurową w istniejącym budynku magazynowym przy ul. Gromadzkiej Krakowie" na działce nr 9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze.

Wnioskodawca: Pana Roberta Tomana reprezentowany przez pełnomocnika Pana Janusza Gawrona.

2. Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu w/w decyzji.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 503 w godzinach: 7.30 -15.30 (poniedziałek - piątek).
Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa).


Obwieszczenie nastąpiło dnia 02.10.2009r.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-10-02
Data publikacji:
2009-10-02
Data aktualizacji:
2009-10-02