Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

AU - 02-1-WKA.7331-1588/09 Kraków, dnia 10.08.2009


OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 ze zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż

w dniu 07.07.2009 r. zostało wszczęte

na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.- ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Stanisława Kowalówkę

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm w trasie drogi ekspresowej S-7 w Krakowie" - działki nr 421/16, 421/31, 417, 421/28, 421/26, 421/15, 85/27, 85/31, 85/23, 84/8, 83/6, 83/7, 82/7, 81/5, 79/11, 79/10, 81/7, 79/13, 84/7, 422/34, 422/33, 77, 86/13, 23/7, 24/1, 24/2, 25/2, 26, 76, 79/12, 86/16, 27, 79/8, 79/9, 28/1, 28/4, 28/3 (obr.105 Podgórze), 70/35, 70/34, 116/1, 70/33, 74/2, 74/1, 116/2, 115/2, 114/4, 75/2, 79/2, 114/5, 79/3, 79/4, 82/1, 113/5, 114/6, 70/24, 72/2, 74/3, 78, 83/1, 82/2, 167/3, 84/2, 81/2, 80, 85/4, 83/2, 77, 76, 73, 86/1, 86/3, 114/7 (obr.107 Podgórze).

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15.

 


POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

 

 

 

 

AU - 02-1-WKA.7331-791/09 Kraków, dnia 10.08.2009

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej na działce nr 1/260 obr.5 Nowa Huta (kolidującej z inwestycją na działce 18/1 obr.5 Nowa Huta - budynek mieszkalny wielorodzinny) przy ul. ks. M. Kuczkowskiego/Kurzei".

z wniosku : „GAMA-M" Sp. z o.o. - os. Urocze 4, 31-952 Kraków

w dniu 10.08.2009. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2405/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek: 9.30 -16.30
Wtorek, środa, czwartek, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AU - 02-1-WKA.7331-1471/09 Kraków, dnia 10.08.2009

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 300mm w ul. Gruszczyńskiego i Gruszczyńskiego - bocznej w Krakowie" - działki nr 188, 199/4, 199/11, 43 (obr.96 Podgórze).

z wniosku : Pani Bożeny Bętkowskiej - ul. Sczaniecka 46, 30-694 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Lasko

w dniu 10.08.2009. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/2406/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek: 9.30 -16.30
Wtorek, środa, czwartek, piątek: 8 - 15

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-08-11
Data publikacji:
2009-08-11
Data aktualizacji:
2009-08-11