Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

AU - 02-1-EŁY.7331-1734/09 Kraków, dnia 07.08.2009r.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, iż

w dniu 22.07.2007 r. zostało wszczęte

na wniosek: Przedsiębiorstwa Budownictwa i Obrotu Towarowego "Fronton" Spółka z o.o.,30-001 Kraków, Kamienna 19 reprezentowanego przez pełnomocnik Panią Bożenę Rusnak

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa ekranów akustycznych (kontynuacja) wzdłuż ulicy Jerzego Turowicza w Krakowie' - dz. nr 235/59, 235/56, 235/41,235/10, 235/40, 235/11, 235/23, 235/35, 235/52, 82/24, 82/40, 82/27, 82/44, 82/34, 82/30, 82/46, 82/11, 252/3, 252/4 obr. 47 Podgórze: dz. nr 9/4, 9/3 obr.48 Podgórze.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Przyjmowanie stron odbywa się: w poniedziałki, wtorki, środy oraz piątki w godz. 7:40 do 15:00

 

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-08-11
Data publikacji:
2009-08-11
Data aktualizacji:
2009-08-11