Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-1-EŁY.7331-3221/08 Kraków, dnia 30.06.2009 r.

OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa odprowadzenia wód opadowych z ul. Pytlasińskiego w Krakowie" - dz. nr 330/1, 332/2, 333/1, 333/3, 331/2, 331/1, 339, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 341/3, 342/1 obr.89 Podgórze

wydano postanowienie Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie melioracji
z dnia 10.06.2009r. znak: ZEK/443/U/K/1848/09/5012
o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji w/w inwestycji

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek: 7.30 - 15.30


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-07-01
Data publikacji:
2009-07-01
Data aktualizacji:
2009-07-01