Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU-02-1-DPO.7331-3404/08 Kraków, dnia 10.06.2009r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w dniu 24.02.2009 r. i 5.06.2009r. został zmieniony zakres inwestycji w postępowaniu wszczętym na wniosek: Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul Gazowa 16, Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mariana Kulę.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji os Wiarusa - skrzyżowanie ul Osiedlowa/Gwiezdna - ul Jasnogórska w Krakowie - II etap od ul Stelmachów - Piaskowa - Jasnogórska, na działkach nr 907/1, 1497/2, 1057, 1056, 1055, 1054/2, 1054/1, 1053, 1499, 1216, 1217, 1220, 1221, 1222, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1040, 1039, 1038/2, 1037, 1036, 1035, 1243, 1244, 1245, 1246, 1252, 1498, 1012/7, 1011/6, 1010, 1009, 1008, 1007/6, 1006/6, 1004/11, 1004/10, 1003/5, 1259/2, 1259/3, 1254 obr 33 Krowodrza , 1046/27 obr 34 Krowodrza"

• poprzez wyłączenie z wniosku działek nr 1259/3, 1254, 1040, 1037, 1036, 1035, 1243, 1244, 1245, 1259/2 obr 33 Krowodrza
• poprzez rozszerzenie wniosku o działki nr 1237, 1033, 1032, 1031, 1030, 1015, 1014, 1002/8, 1000, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272/1, 1271/3, 1298 obr 33 Krowodrza
• poprzez częściową zmianę przebiegu inwestycji na działkach objętych wnioskiem

Tytuł inwestycji po zmianie zakresu wniosku brzmi:
„Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji os Wiarusa - skrzyżowanie ul Osiedlowa/Gwiezdna - ul Jasnogórska w Krakowie - II etap od ul Stelmachów - Piaskowa - Jasnogórska, na działkach nr 907/1, 1497/2, 1057, 1056, 1055, 1054/2, 1054/1, 1053, 1499, 1216, 1217, 1220, 1221, 1222, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1039, 1038/2, 1246, 1252, 1498, 1012/7, 1011/6, 1010, 1009, 1008, 1007/6, 1006/6, 1004/11, 1004/10, 1003/5, 1237, 1033, 1032, 1031, 1030, 1298, 1015, 1014, 1002/8, 1000, 1276, 1275, 1274, 1273, 1272/1, 1271/3 obr 33 Krowodrza , 1046/27 obr 34 Krowodrza

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.
Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-10
Data publikacji:
2009-06-10
Data aktualizacji:
2009-06-10