Dokument archiwalny
Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"

Na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, ze zm. - cyt. dalej jako UUOŚ), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:


Z dniem 24 czerwca 2009 r. Gmina Miejska Kraków przystąpiła do opracowania aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe", które są dokumentem kierunkowym w zakresie planowania energetycznego na obszarze gminy. W wyniku zamówienia publicznego wybrany został wykonawca opracowania, firma Projektowanie Systemów Grzewczych Andrzej Łazęcki z siedzibą 32-086 Węgrzce, ul. C12 nr 5.
W ramach postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego projektu na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 UUOŚ można zapoznać się w siedzibie Biura Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pokój nr 202, gdzie pozostaje ona do wglądu, lub na stronie głównej BIP Kraków umieszczona jako informacja o zakresie rzeczowym opracowania w postaci załącznika do obwieszczenia. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ustnie do protokołu w siedzibie Biura Infrastruktury Miasta Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pokój nr 202 lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia. Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku w/w postępowania. Zgodnie z art. 41 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Niezależnie od powyższych zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne projekt aktualizacji Założeń zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni po opracowaniu wersji przeznaczonej do konsultacji. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia opracowania przekazana zostanie w miesiącu wrześniu br.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 2 lipca 2009 r.

Załączniki:
Zakres rzeczowy "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną

 

Podmiot publikujący:
BIURO INFRASTRUKTURY MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
JÓZEFA KĘSEK, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-07-02
Data publikacji:
2009-07-02
Data aktualizacji:
2009-07-02