Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o prowadzonym postepowaniu.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
WS-04.GG.7627-250/08

                                                                                     OBWIESZCZENIE

I. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 25 poz. 150 ze zm., cyt. dalej jako „Prawo ochrony środowiska"), w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl, zamieszczone zostały dane o wniosku Krakowskiego Zarządu Komunalnego (obecnie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków), działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Garpiela (adres do korespondencji: ul. Czereśniowa 4a, 31-410 Kraków), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.:
„Przebudowa ul. Dąbrowa w Krakowie" na działkach nr: 444 obr. 2 jedn. ewid. Podgórze, 28/3, 308/21, 308/22, 310/3, 308/28, 308/29, 308/3, 308/19, 308/20, 308/6, 308/8, 308/14, 308/16, 308/18, 308/24, 308/23, 85/1, 310/2, 311/2, 87/1, 87/11, 87/2, 309/2, 88/88, 88/44, 88/21, 88/20, 88/26, 88/67, 88/68, 88/59, 88/69, 88/70, 88/71, 88/58, 88/72, 88/73, 88/61, 88/75, 88/76, 88/77, 88/78, 88/79, 88/80, 88/81, 88/82, 88/83, 88/61, 88/65, 88/66, 314/2, 88/31, 88/45, 88/48, 88/97, 88/96, 88/55, 89/1, 90/1, 91, 92/2, 92/3, 92/4, 93/2, 94/10, 94/6 - obr. 3 jedn. ewid. Podgórze, 284/8, 284/9, 284/10, 284/11, 284/1 obr. 74 jedn. ewid. Podgórze, 1/4, 1/9, 13/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13/2, 14/2, 14/3, 15/5, 15/4, 15/3, 20/2 obr. 75 jedn. ewid. Podgórze.
Jednocześnie informuje się, że z w/w wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 503. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 32 ust. 1a Prawa ochrony środowiska uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

II. Na podstawie art.106 § 2 Kpa oraz 49 Kpa w związku z art. 46a ust. 5 Prawa ochrony środowiska zawiadamia się strony że tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowościsposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 16.04.2009r. 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-04-16
Data publikacji:
2009-04-16
Data aktualizacji:
2009-04-16