Dokument archiwalny
Obwiesszczenie informujące o prowadzonym postępowaniu.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
WS-04.GG.7627-138/09


                                                                           OBWIESZCZENIE


Zgodnie z 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) zawiadamia się strony, że w oparciu o wniosek Pana Roberta Tomana (ul. Koszykarska 21A, 30-717 Kraków) reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Gawrona (ul. Bandurskiego 62/1, 31-515 Kraków), prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na punkt skupu złomu z częścią biurową w istniejącym budynku magazynowym przy ul. Gromadzkiej
Krakowie" na działce nr 9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze.
W dniu 16.04.2009r. Prezydent Miasta Krakowa stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zawiadamia się również o możliwości zapoznania się z zebraną w sprawie dokumentacją w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 503 jak również o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".


Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 16.04.2009r.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-04-16
Data publikacji:
2009-04-16
Data aktualizacji:
2009-04-16