Dokument archiwalny
ZAWIADOMIENIE


ZAWIADOMIENIE
Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar użycia na cel inny niż określony w decyzji wywłaszczeniowej znak: G.8221/1/Ch/2/89 z dnia 12.06.1989 r. - nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonej jako działka nr 43/5 o pow. 0,1089 ha obj. KW 344623/1 położonej w obrębie 104 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Domagały.
W związku z powyższym, na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603/ który stanowi, iż w razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz w związku z art. 8 wyżej wymienionej ustawy i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego - informuję, iż poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercom przysługuje roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Z wnioskiem o zwrot występuje się do Prezydenta Miasta Krakowa wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na adres: Wydział Skarbu Miasta Kraków 31-523, ul. Kasprowicza 29.
Przedmiotowa nieruchomość (powstała z części parceli gr. l. kat. 970/7 b.gmina katastralna Bieżanów o pow. 0,1177 ha) została wywłaszczona jako działka nr 43/5 na podstawie decyzji nr G.8221/1/Ch/2/89 z dnia 12.06.1989 r. - na cel budowy bazy magazynowej Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego. Wywłaszczonymi byli: Państwo Franciszka Korpakówna i Jan Korpak w 34/48 cz. oraz Jan Struś w 14/48 cz.
W przypadku niezłożenia przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobierców wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części w terminie 3 miesięcy i 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu tej nieruchomości wygasa / art. 136 ust. 5 ww. ustawy/.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-03-19
Data publikacji:
2009-03-19
Data aktualizacji:
2009-03-19