Dokument archiwalny
Otwarty Konkurs Ofert 2009 II ETAP

OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - II ETAP
Na wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza II etap otwartego konkursu ofert:


I Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2009 roku zadań w zakresie:

 

  1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (690.000,00 zł)

  2. Inicjatywy z zakresu ochrony środowiska w tym: ( 25.000,00 zł)
    • edukacja ekologiczna (15.000,00 zł),
    • zagospodarowanie terenów zielonych (10.000,00 zł).
  3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości szczególnie poprzez: (30.000,00 zł) spotkania informacyjne, seminaria, konferencje, targi wiedzy, działalność wydawniczą w zakresie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

 

II Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w pkt. I wynosi około 745.000,00 zł.

 

Do II etapu otwartego konkursu ofert przystąpiły również dzielnice w niżej wymienionych zadaniach:

 

Dzielnica II
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (41.500,00 zł)

 

Dzielnica III
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne) w tym:
a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
b) działania na rzecz osób starszych (w tym kluby seniora, edukacja ustawiczna, np. kursy
komputerowe i inne, także w oparciu o zaplecze techniczno - lokalowe oferowane
przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10),
c) prowadzenie punktu pomocowo - konsultacyjnego dla rodzin z problemem
niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, w oparciu o zaplecze lokalowe
Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 w zakresie:
- poradnictwa prawnego, psychologicznego i innego,
- szkolenia dla asystentów osób niepełnosprawnych
Łączna pula środków na powyższe zadanie wraz z zadaniem działania z zakresu pomocy społecznej ( 1.000,00 zł)
- Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (3.000,00 zł)
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (8.000,00 zł)


Dzielnica VII
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne) (18.000,00 zł)
- Edukacja oświata i wychowanie, w tym: (12.000,00 zł)
organizacja cyklu zajęć dla młodzieży służącego promowaniu własnego miejsca zamieszkania, dzielnicy Krakowa, w celu budowania lokalnego patriotyzmu, w formie zajęć atrakcyjnych dla młodzieży, np. z wykorzystaniem technik multimedialnych


Dzielnica VIII
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (35.000,00 zł)

 

Dzielnica IX
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (9.500,00 zł)
- Lokalne wydarzenia kulturalne tym: ( 3.500,00 zł)
a) lokalne społeczne inicjatywy kulturalne

 

Dzielnica X
- Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym - wyjazdy i warsztaty socjoterapeutyczne (4.000,00 zł)

 

Dzielnica XI
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (50.000,00 zł)

 

Dzielnica XII
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (7.000,00 zł)

 

Dzielnica XIII
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (40.000,00 zł)

 

Dzielnica XIV
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne) w tym: (4.000,00 zł)
a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób
niepełnosprawnych,
b) działania na rzecz osób starszych (w tym kluby seniora, edukacja ustawiczna, np.
kurs komputerowe i inne, także w oparciu o zaplecze techniczno - lokalowe oferowane
przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10),
c) prowadzenie punktu pomocowo - konsultacyjnego dla rodzin z problemem
niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, w oparciu o zaplecze lokalowe Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 w zakresie:
- poradnictwa prawnego, psychologicznego i innego,
- szkolenia dla asystentów osób niepełnosprawnych
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ( 3.000,00 zł.)

 

Dzielnica XVI
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne) w tym: (8.000,00 zł)
a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób
niepełnosprawnych,
b) działania na rzecz osób starszych (w tym kluby seniora, edukacja ustawiczna, np. kursy
komputerowe i inne, także w oparciu o zaplecze techniczno - lokalowe oferowane
przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10),
c) prowadzenie punktu pomocowo - konsultacyjnego dla rodzin z problemem
niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, w oparciu o zaplecze lokalowe
Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 w zakresie:
- poradnictwa prawnego, psychologicznego i innego,
- szkolenia dla asystentów osób niepełnosprawnych
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (10.000,00 zł)


Dzielnica XVII
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne) w tym: (3.000,00 zł)
a) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób
niepełnosprawnych,
b) działania na rzecz osób starszych (w tym kluby seniora, edukacja ustawiczna, np. kursy
komputerowe i inne, także w oparciu o zaplecze techniczno - lokalowe oferowane
przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10),
c) prowadzenie punktu pomocowo - konsultacyjnego dla rodzin z problemem
niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, w oparciu o zaplecze lokalowe
Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 w zakresie:
- poradnictwa prawnego, psychologicznego i innego,
- szkolenia dla asystentów osób niepełnosprawnych
- Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe (5.000,00 zł)
- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (30.000,00 zł)


Łączna pula środków przekazanych przez dzielnice na II etap otwartego konkursu ofert wynosi 295.500,00 zł.

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. I, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 2111/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 października 2008 r.

 

III Termin składania ofert na realizację zadań wymienionych w pkt. I i pkt. II upływa z dniem 31 marca 2009 r. do godziny 15.00. Oferty w zaklejonych kopertach wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10 (sekretariat pok. nr 520) z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania, którego dotyczy oferta oraz określeniem formy małego lub dużego grantu. W przypadku oferentów starających się o środki dzielnicowe należy dodatkowo zaznaczyć na kopercie numer dzielnicy.

 

IV Na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku na sportowo przeznaczono przez Gminę Miejską Kraków w 2008 r. środki w wysokości 1.192.800,00 zł.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się szczegółowo z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujące formularze ofert w Referacie ds. Inicjatyw Społecznych Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK przy Al. Powstania Warszawskiego 10 w poniedziałki w godz. od 9.30 -16.30 i od wtorku do piątku w godz. od 8.00 -15.00 w pokojach nr 509, 510, 511 (tel. 616-94-03, 616-94-04, 616-94-05) oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
KRYSTYNA PALUCHOWSKA, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-02-27
Data publikacji:
2009-02-27
Data aktualizacji:
2009-03-09