Dokument archiwalny
Otwarty Konkurs Ofert 2009 II ETAP

OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - II ETAP
Na wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe

 


Prezydent Miasta Krakowa ogłasza II etap otwartego konkursu ofert:


I. Przedmiotem konkursu jest realizacja w II półroczu 2009 roku zadań w zakresie:

 

Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym wspieranie działań w nadzwyczajnych sytuacjach losowych

 

Do II etapu otwartego konkursu ofert przystąpiły dzielnice w niżej wymienionych zadaniach:

 

Dzielnica III
- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym:
- wspieranie działań w nadzwyczajnych sytuacjach losowych
Łączna pula środków na powyższe zadanie wraz z zadaniem z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne) (1 000,00 zł)

 

Dzielnica X
- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób - działania na rzecz integracji emerytów i rencistów (4.000,00 zł)
- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób - zakup bonów i paczek żywnościowych (8.500,00 zł)

 

Dzielnica XII
- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym:
- wspieranie działań w nadzwyczajnych sytuacjach losowych (6.000,00 zł)


Dzielnica XIII
- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym:
- wspieranie działań w nadzwyczajnych sytuacjach losowych (4.000,00 zł)


Dzielnica XV
- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym:
- wspieranie działań w nadzwyczajnych sytuacjach losowych (4.000,00 zł)

 

Łączna pula środków przekazanych przez dzielnice na I etap otwartego konkursu ofert wynosi 27 500,00 zł.

 

II. Termin składania ofert na realizację wymienionych w pkt I zadań upływa z dniem 31 marca 2009 r. do godziny 15.00. Oferty należy składać wyłącznie w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10 (Sekretariat pokój 520) w zaklejonych kopertach wraz z wymaganymi załącznikami z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania, którego dotyczy oferta oraz określeniem formy małego lub dużego grantu. W przypadku oferentów starających się o środki dzielnicowe należy dodatkowo zaznaczyć na kopercie numer dzielnicy.


Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. I, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 2121/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 października 2008 r.


Zainteresowani mogą zapoznać się szczegółowo z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujące formularze ofert ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl oraz w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10 w poniedziałki w godz. od 9.30 -16.30 i od wtorku do piątku w godz. od 8.00 -15.00 w pokojach nr 509, 510, 511. Referat ds. inicjatyw społecznych (tel. 616-94-02, 616-94-03, 616-94-04, 616-94-05).

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
KRYSTYNA PALUCHOWSKA, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-02-27
Data publikacji:
2009-02-27
Data aktualizacji:
2009-03-09