Dokument archiwalny
Otwarty Konkurs Ofert 2009 II ETAP

OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - II ETAP


Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Przedmiotem konkursów jest realizacja zadań w zakresie:

I Organizacji rekreacyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - II ETAP
Na wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza II etap otwartego konkursu ofert


I Przedmiotem konkursu jest realizacja w II półroczu 2009 roku zadania pn. Organizacja rekreacyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

 

II Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 350 000,00 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadania, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 2103/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 października 2008 r.


III Do II etapu otwartego konkursu ofert w ramach zadań priorytetowych przystąpiła Dzielnica VI, planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania wynosi 25 000,00 zł.


IV Termin składania ofert na realizację zadania wymienionego w pkt. I upływa z dniem
30 marca 2009 r. do godziny 17:00.

 

Oferty należy składać wyłącznie w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 520 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania, którego dotyczy oferta oraz w przypadku oferentów starających się o środki dzielnicowe określone w pkt. III należy dodatkowo zaznaczyć numer dzielnicy, ze środków której projekt ma być dofinansowany.

 

V Zadanie wymienione w pkt. I nie było realizowane przez Gminę Miejską Kraków w latach 2007-2008.

 

VI Zainteresowani mogą zapoznać się szczegółowo z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujące formularze ofert ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl oraz w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10, w Referacie ds. upowszechniania kultury fizycznej w pokojach nr 505 (tel. 616-94-07), 506 (tel.616-94-08), 518 (tel. 616-94-09), 507 (tel. 616-94-06), w poniedziałek godz. od 9.30 -16.30 i od wtorku do piątku w godz. od 8.00 -15.

 


II Organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - II ETAP

Na wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza II etap otwartego konkursu ofert dla projektów realizowanych w II półroczu 2009 roku

 

I Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2009 roku zadania pn. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w tym:
a) Organizacja imprez sportowych międzynarodowych lub mistrzowskich krajowych,
b) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) Organizacja imprez rekreacyjnych dla osób starszych lub osób niepełnosprawnych.


II Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 250 000,00 zł.


Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadania, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2113/2008 z dnia 24 października 2008 r.


III Do II etapu otwartego konkursu ofert w ramach zadań priorytetowych przystąpiły następujące dzielnice:


Dzielnica VI
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (7 000,00 zł)

Dzielnica VII
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (3 240,00 zł)

Dzielnica VIII
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (15 000,00 zł)

Dzielnica XII
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (13 450,00 zł)

Dzielnica XIV
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (6 000,00 zł)

Dzielnica XV
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (2 000,00 zł)

Dzielnica XVI
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (7 000,00 zł)

Dzielnica XVII
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (4 000,00 zł)


Łączna pula środków przyznanych przez dzielnice na II etap otwartego konkursu ofert wynosi 57 690,00 zł.


IV Termin składania ofert na realizację zadania wymienionego w pkt. I upływa z dniem 30 marca 2009 r., do godziny 17:00. Oferty należy składać wyłącznie w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 520 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania, którego dotyczy oferta oraz w przypadku oferentów starających się o środki dzielnicowe należy dodatkowo zaznaczyć numer dzielnicy, ze środków której projekt ma być dofinansowany.


V Zadanie wymienione w pkt. I zrealizowane przez Gminę Miejską Kraków w latach 2007-2008

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych Wysokość dotacji
2007 2008
400 000,00 zł 476 350,00 zł

 

Zainteresowani mogą zapoznać się szczegółowo z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujące formularze ofert ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl oraz w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10, w Referacie ds. upowszechniania kultury fizycznej w pokojach nr 506 (tel.616-94-08) 518 (tel. 616-94-09), poniedziałek w godz. od 9.30 -16.30 i od wtorku do piątku w godz. od 8.00 -15:00.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
KRYSTYNA PALUCHOWSKA, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-02-27
Data publikacji:
2009-02-27
Data aktualizacji:
2009-03-16