Dokument archiwalny
Aktualności z podatków i opłat

• UMK przypomina, że producenci rolni mogą składać w terminie od 2 do 31 marca br. wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski należy składać wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj. w okresie od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r. Wnioski należy składać w siedzibach Wydziału Podatków i Opłat UMK: z terenu byłych dzielnic Krowodrzy i Śródmieścia - przy Al. Powstania Warszawskiego 10, III piętro, p. 321, z terenu byłej dzielnicy Podgórze - przy ul. Wielickiej 28a, IV piętro, p. 420, 421 oraz z terenu byłej dzielnicy Nowa Huta - przy os. Zgody 2, III piętro, p. 312. do wyliczenia kwoty zwrotu brany będzie pod uwagę stan posiadania gruntów (użytków rolnych) wg stanu wynikającego z ewidencji gruntów na dzień 1 kwietnia 2009 r. z wyłączeniem gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego na 2009 r. ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikający z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2009 r. - 0,85 zł/litr). Kwota ta nie może być wyższa niż 73,10 na 1 ha użytków rolnych. Podstawę wypłaty stanowić będzie decyzja Prezydenta Miasta Krakowa. Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminie od 4 do 31 maja gotówką w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Wnioski złożone po 31 marca nie będą rozpatrywane. Wnioski można pobrać w siedzibach Wydziału Podatków i Opłat, a także ze strony internetowej urzędu (www.bip.krakow.pl - pod hasłem jak załatwić sprawę w wyszukiwarce należy wpisać hasło akcyzowego) lub ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

• Wydział Podatków i Opłat przypomina, że termin płatności za wieczyste użytkowanie gruntu upływa z dniem 31 marca br. Dla osób, które nie otrzymały powiadomienia z Wydziału Skarbu Miasta o zmianie wysokości opłaty rocznej obowiązuje kwota z 2008 r. Należność można wpłacać w kasach UMK na ul. Al. Powstania Warszawskiego 10, Wielickiej 28a i os. Zgody 2 poniedziałek - piątek w godzinach 8 - 18, Lubelska 27 (poniedziałek: 8.15 - 16.45, wtorek - piątek: 8.15 - 15.15), Rynek Podgórski 1 (poniedziałek - piątek 9.10 - 16.30) lub na rachunek bankowy Banku Pekao S.A.:
- dla wieczystych użytkowników Skarbu Państwa nr rachunku: 43 1240 4722 1111 0000 4853 6055
- dla wieczystych użytkowników Gminy Miejskiej Kraków dla byłych dzielnic: Śródmieście, Krowodrza, Podgórze, nr rachunku: 64 1240 4722 1111 0000 4849 0184
- dla wieczystych użytkowników Gminy Miejskiej Kraków dla byłej dzielnicy Nowa Huta, nr rachunku: 80 1240 4722 1111 0000 4857 6905

• UMK przypomina, że termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego upływa 15 marca br. Wpłat można dokonywać we wszystkich kasach Wydziału Podatków i Opłat w lokalizacjach: Al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, Wielicka 28a: poniedziałek - piątek w godzinach 8 - 18, Lubelska 27 (poniedziałek: 8.15 - 16.45, wtorek - piątek: 8.15 - 15.15), Rynek Podgórski 1 (poniedziałek - piątek 9.10 - 16.30) lub na zamieszczony w decyzji indywidualny numer konta bankowego

• Wpłat wszystkich należności można dokonywać również w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa bez ponoszenia dodatkowych opłat lub w formie przekazów bankowych


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Osoba odpowiedzialna:
CECYLIA WOŁOCH, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROBERT NOWAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-02-27
Data publikacji:
2009-02-27
Data aktualizacji:
2009-02-27