Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG 2009-01-16)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 31.12.2008 r. do 20.01.2009 r.
 obejmujący przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy garaż komunalny położony na os. Centrum D2e w Krakowie wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2530/2008 z dnia 10 grudnia 2008r.

od 06.01.2009 r. do 26.01.2009 r.
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny Nr 7, o powierzchni użytkowej 14,81 m2, położony w budynku wielomieszkaniowym 
Nr 33 w os. Sportowym, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25.06.2095 r. udziału wynoszącego 53/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 28 o powierzchni 0,0197 ha, położonej w obrębie 45 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00079830/6.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 08.01.2009 r. do 28.01.2009 r.
 nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 29/4 i nr 29/5, obręb 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiących mury obronne od Baszty Pasamoników (włącznie) do Baszty Stolarskiej, łącznie z Bramą Floriańską, przeznaczonych do oddania w użytkowanie na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Kraków oznaczonej jako:
1. działka ewidencyjna nr 70/2 o pow. 67 m2, obręb 41 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Nadbrzezie przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
2. niezabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr 125/4 o pow. 51 m2, obręb 76 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Stępice przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

od 09.01.2009 r. do 29.01.2009 r.
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
• garaż położony w zespole garaży przy ul. Zdrowej nr 13, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczony Nr 4 o powierzchni użytkowej 16,04 m2, wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej, na której jest położony, o powierzchni 0,0020 ha, oznaczonej nr działki 275/5 obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KWKR1P/00189576/1. 
• niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki 137 o powierzchni 0,1492 ha objętą KW 219269 położoną w obrębie 81 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Wapowskiego, która zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sidzina – Północ zatwierdzonego Uchwałą Nr CXV/1192/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno – usługową (MNU)
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujących:
1. działki położone w obrębie 10 Nowa Huta oznaczone w ewidencji gruntów nr 841/120 na cel: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz nr 841/84 na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) i droga dojazdowa przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nie oznaczony, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki 235/50 położonej w obrębie 47 Podgórze na cel: ogródek działkowy (rolniczy) w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nie oznaczony, 1 pozycja na wykazie.

od 12.01.2009 r. do 01.02.2009 r.
 zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka nr 510 położonej przy ul. Witosa 39 obręb 48 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”.

od 13.01.2009 r. do 02.02.2009 r.
 nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 583/17 obręb 42 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ulicy Szopkarzy 2 w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały - Zachód„ w Krakowie.
 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujących:
1. działkę nr 866 obręb 10 Nowa na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz droga dojazdowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycje na wykazie,
2. część działki 83 obręb 7-Nowa Huta na cele: handel oraz dojście do lokalu, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 207/8 obręb 10 Nowa Huta na cel ogródek działkowy (rolniczy) na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. części działek nr 107/20 i 107/21 obręb 3-Krowodrza na cel: miejsca postojowe, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
oraz część działki nr 100/7 obr. 36 Nowa Huta, na okres jednego roku od dnia zawarcia umowy, na cel: zaplecze budowy na rzecz AG System spółka z.o.o z siedzibą w Krakowie, ul. Senatorska 15, 1 pozycja na wykazie.

od 14.01.2009 r. do 03.02.2009 r.
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 77/5 o powierzchni 0,0064 ha, położona w obrębie 30 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Rzemieślniczej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 77/4.

od 15.01.2009 r. do 04.02.2009 r.
 niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 91/6 o powierzchni 0,0259 ha, położonej w obrębie 5 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Widłakowej, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

od 16.01.2009 r. do 05.02.2009 r.
 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1. część działki nr 457/11 obręb 4-Śródmieście na cele: wiata śmietnikowa, dojście, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. działkę nr 53/3 obręb 12-Krowodrza na cele: zieleń przydomowa, droga dojazdowa, dojście, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie. Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 i przy ul. Kasprowicza 29, oraz w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 został podany do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 09.01.2009 r. do 29.01.2009 r.
- nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 195/1, 195/2, obręb 105, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w Krakowie w rejonie ul. Nad Drwiną, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego – TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna.

od 12.01.2009 r. do 01.02.2009 r.
 dotyczący części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0065 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Polonijnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 227/4, obręb 50, jednostka ewidencyjna Podgórze, Kw Nr 218600 – przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie,
 dotyczący części (o pow: 77 m2) nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Strzelców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71/23 o całkowitej powierzchni 0,5809 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej księgą wieczystą Kw Nr 212826 – przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-01-16
Data publikacji:
2009-01-16
Data aktualizacji:
2009-01-16