Dokument archiwalny
Wykonywanie ekspertyz dot. oceny stopnia zagrożenia obiektów budowlanych przez drzewa rosnące w ich pobliżu

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska poszukuje kandydatów do wykonywania ekspertyz dotyczących oceny stopnia zagrożenia obiektów budowlanych ( budynki, mury ogrodzeniowe, podmurówki, schody, nagrobki, grobowce i inne) przez drzewa rosnące w ich pobliżu.

Ekspertyza winna zawierać:
- kwalifikację drzewa pod względem zagrożenia dla obiektu budowlanego w skali Driscola
- obliczenie współczynnika zagrożenia IP,
- wniosek wynikający z analizy ww. współczynników w zakresie możliwości pozostawienia lub konieczności usunięcia przedmiotowego drzewa

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:
• Posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz wpis na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów ( uprawnienia konstrukcyjno-budowlane )
• Posiadać polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów,
• Posiadać staż pracy min. 5 lat przy realizacji budów
• Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności wykonania ekspertyzy odebrać niezbędne dokumenty ( usytuowanie drzewa, adres) z siedziby Wydziału, wykonać ekspertyzę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia oraz wykonana prace przekazać osobiście do siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska, 31-949 Kraków os. Zgody 2
• Być dyspozycyjnym względem Urzędu w zakresie terminu wykonania zlecenia ( w sprawach pilnych termin wykonania pracy wynosi do 3 dni od daty zgłoszenia),
• Przedłożyć kalkulację kosztów dla oceny 1 szt. drzewa

Pozostałe informacje:
- okres trwania umowy - od lutego 2009 r. do dn. 1.12.2009 r.
- teren działania - Miasto Kraków
- odbiór prac na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
- rozliczenie w terminie rocznym lub kwartalnym ( do uzgodnienia),
- wynagrodzenie płatne przelewem na konto Wykonawcy,

Termin składania ofert upływa z dn. 05 stycznia 2009 r.

Oferty proszę składać na adres:
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Kształtowania Srodowiskaa
31-949 Kraków, os. Zgody 2
e-mail Jadwiga.Kurdziel@um.krakow.pl
tel. 616-8899
fax: 616-8891


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-12-22
Data publikacji:
2008-12-22
Data aktualizacji:
2008-12-22