Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa skierowana do mieszkańców Krakowa - właścicieli nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji drogowych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa skierowana do mieszkańców Krakowa - właścicieli nieruchomości wchodzących w zakres inwestycji drogowych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi.


Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych, iż z dniem 10 września 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1197), zmierzająca do uproszczenia i przyspieszenia procesu budowy dróg poprzez wydawanie - w miejsce decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Jednym ze skutków prawnych jaki wywołuje ww. decyzja jest nabycie z mocy prawa przez Gminę Miejską Kraków albo Miasto Kraków – miasto na prawach powiatu nieruchomości wydzielonych liniami rozgraniczającymi teren pod drogi gminne lub powiatowe, z dniem w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się ostateczna.

Obecnie w Krakowie wydawane są decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi na podstawie przepisów ww. ustawy w brzmieniu przed znowelizowaniem. W myśl art.12 ust. 4 ww. ustawy Gmina Miejska Kraków stała się właścicielem szeregu nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych nowobudowanych ulic położonych w rejonach np. ul. Kierzkowskiego, ul. Ostroroga, ul. Żółkiewskiego, ul. Pasternik, ul. Jasnogórskiej ul. Ojcowskiej, ul. Puszkarskiej, ul. Walerego Sławka, ul. Turowicza, ul. Koszykarskiej, ul. Stachiewicza, ul. Makowskiego.
Dlatego też uprzejmie informuję, że wnioski o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte decyzjami o ustaleniu lokalizacji drogi na podstawie art. 12 ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. można składać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 (31-523 Kraków).
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres dotychczasowego właściciela nieruchomości, która w części lub w całości została przejęta pod inwestycję drogową, oznaczenie nieruchomości za którą osoba uprawniona domaga się odszkodowania (nr działki, obręb, jednostka ewidencyjna), dokument potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości (odpis księgi wieczystej), dokumenty poświadczające następstwo prawne po właścicielu nieruchomości (np. w przypadku zgonu postanowienie spadkowe) oraz wskazanie jaką decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi działka została objęta.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat dotychczas wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (lub postępowań wszczętych w ww. zakresie) są publikowane w Tygodniku Grodzkim w piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl (ogłoszenia i komunikaty / postępowania w architekturze) oraz zamieszczane na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.

Z procedurą zewnętrzną dotycząca ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi będzie można zapoznać się również na stronie internetowej - www.bip.krakow.pl, gdzie udostępniony jest wzór wniosku.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-12-19
Data publikacji:
2008-12-19
Data aktualizacji:
2008-12-19