Dokument archiwalny
Przypomnienie o możliwości występowania z wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


Informacja
         
 Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa przypomina o możliwości występowania z wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę a także nieruchomości rolnych, są uprawnione do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.
Możliwość składania wniosku dotyczy także osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, a także spółdzielni mieszkaniowych, będących właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
Z wnioskiem o przekształcenie mogą wystąpić także następcy prawni osób spełniających powyższe kryteria.
    Przypominamy, że w sytuacji, gdy na nieruchomości ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego w formie udziałów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości gruntowej może nastąpić jedynie przy jednoczesnym przekształceniu na własność wszystkich istniejących udziałów w nieruchomości. Oznacza to, iż
z żądaniem przekształcenia muszą wystąpić wszyscy użytkownicy wieczyści nieruchomości.
W razie braku zgody, użytkownicy wieczyści, których udziały stanowią więcej niż połowę, mogą wystąpić do sądu z żądaniem rozstrzygnięcia w trybie art.199 kodeksu cywilnego.
Wnioski o przekształcenie można składać do dnia 31 grudnia 2012 roku.
           Do wniosku dołączyć należy aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu,
z własnością którego związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, kserokopię wypisu zawartej w formie aktu notarialnego umowy ustanawiającej lub przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Wszystkie składane z wnioskiem kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 złotych.
    Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Opłata stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego, które to wartości ustala wybrany w drodze przetargu rzeczoznawca majątkowy.
    Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na ich wniosek, 90 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.
         Osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na ich wniosek,
50% bonifikaty od ustalonej opłaty.
    W odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków opłatę obniża się o 50%.
W razie zbiegu praw do bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę, korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.
 
           Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 012 616 98 98 oraz 012 616 98 99, w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.).


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-12-18
Data publikacji:
2008-12-18
Data aktualizacji:
2008-12-18