Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (TG 2008-11-07)

Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 29.10.2008 r. do 18.11.2008 r.
    nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1.    część działki nr 703/1 na cele: zieleń przydomowa (rolniczy), droga dojazdowa, dojście, części działek nr nr 682/1, 681/9 na cel: zieleń przydomowa (rolniczy) i udziały wynoszące po ½ części działek nr nr 703/1, 682/1, 681/9 obr. 43 - Krowodrza na cel: droga dojazdowa, dojście, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie,
2.    działkę nr 25/4, obręb 64-Podgórze, na której usytuowana jest komora wodociągowa, na cel: „prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., 1 pozycja na wykazie,
3.    część działki nr 4/2, obręb 18-Krowodrza na cel: „prowadzenie działalności z zakresu zadań własnych gminy, polegającej na budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania”, w związku z zamiarem budowy pompowni ścieków oraz jej eksploatacji po zrealizowaniu inwestycji, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., 1 pozycja na wykazie,
4.    działkę nr 307/11 obr 3 Nowa Huta na cel: droga dojazdowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5.    działkę nr 679 obr. 10 Nowa Huta na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz droga dojazdowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6.    działkę nr 19/295 obr. 5 Nowa Huta, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz droga dojazdowa/dojście, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, jedna pozycja na wykazie,
7.    część działki nr 127/4 obr 3 Nowa Huta, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.
oraz:
8.    działkę nr 74/2 stanowiącą własność Skarbu Państwa, podlegającą komunalizacji z mocy prawa na cel: zieleń przydomowa (rolniczy) i część działki nr 75/1 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz droga dojazdowa, obręb 12 Nowa Huta, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
9.    część działki nr 49 obr. 21 Śródmieście, podlegającej nabyciu przez Gminę Miejską Kraków i część działki nr 1/260 obr. 5 Nowa Huta, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na cel zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Zjazdu Gnieźnieńskiego 6, 1 pozycja na wykazie.

od 31.10.2008 r. do 20.11.2008 r.
    nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Kraków oznaczonych jako:
1.    działka nr 209/26 o pow. 0,4951 ha obr. 1 jednostka ewidencyjna Nowa Huta  położonej na os. Boh. Września 67 na rzecz współużytkowników wieczystych tj. Spółdzielni  Mieszkaniowej   „Mistrzejowice - Północ ” oraz osób fizycznych,
2.    działka nr 310 o pow. 0,3557 ha obr. 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta  położonej na os. Piastów 23 na rzecz  współużytkowników wieczystych tj. Spółdzielni  Mieszkaniowej   „Mistrzejowice - Północ ” oraz osób fizycznych.

od 03.11.2008 r. do 23.11.2008 r.
    nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
1.    boksy garażowe położone w budynku wielomieszkaniowym nr 21 przy ul. Krasickiego:
- boks garażowy Nr G101 o powierzchni użytkowej 3,36 m2
- boks garażowy Nr G102 o powierzchni użytkowej 3,36 m2
- boks garażowy Nr G103 o powierzchni użytkowej 3,27 m2
- boks garażowy Nr G104 o powierzchni użytkowej 3,27 m2
- boks garażowy Nr G105 o powierzchni użytkowej 3,27 m2
- boks garażowy Nr G106 o powierzchni użytkowej 3,45 m2
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16.08.2103 r. udziału wynoszącego:
dla G101, G102, G106 – udział po 8/10000
dla G103,G104,G105 – udział po 7/10000
części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 274/3 o powierzchni 0.1173 ha, położonej w obrębie 12, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00085333/7,
2.    lokal użytkowy, położony w budynku wielomieszkaniowym w Krakowie przy ul. Wincentego Pola nr 6, oznaczony nr U2, o powierzchni użytkowej 58,02 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 28.08.2102 r. udziału wynoszącego 40/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 42/9 o powierzchni 0.0585 ha, położonej w obrębie 17, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KWKR1P/00081726/1
3.    niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działek oznaczonych nr 24/4 o powierzchni 0,1146 ha objętą KW KR1P/00272656/5 oraz nr 25/5 o powierzchni 0,3258 ha objętą KW KR1P/00206591/8, położoną w obrębie 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Generała Bora Komorowskiego.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 05.11.2008 r. do 25.11.2008 r.
    nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:
1.    część działki nr 5/11 obr. 8-Nowa Huta, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cele: handel i dojście, 1 pozycja na wykazie,
2.    część działki nr 83 obr. 7-Nowa Huta, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cele handel i dojście do lokalu, 1 pozycja na wykazie,
3.    działkę nr 75/2 na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) i skład oraz działkę nr 290/4 na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) i droga dojazdowa/dojście, obr. 21-Nowa Huta, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4.    działki nr 54/9, 47/1,53/12 i części działek nr 44/1, 278/6 obr. 31-Podgórze, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, na cel parking strzeżony, 1 pozycja na wykazie,
5.    działki nr 147/19 i nr 147/20 obr. 8-Nowa Huta, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, na cele: zieleń (rolniczy) i dojście/droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie.Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych ¾ i przy ul. Kasprowicza 29 oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 03.11.2008 r. do 23.11.2008 r.
    dotyczący części nieruchomości o pow. 0,0081 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka nr 295 o całkowitej pow. 0,0197 ha, obr. 32, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej księgą wieczystą Kw Nr 181596 – przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 31 grudnia 2009 r. w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby wymienionej w wykazie.

od 04.11.2008 r. do 24.11.2008 r.
    nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 179/35, obręb 8, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej w Krakowie przy ul. Ogrodowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego – Kazimierza Wańdyga.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-11-07
Data publikacji:
2008-11-07
Data aktualizacji:
2008-11-07