Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości
Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:

od 19.06.2008 r. do 09.07.2008 r.
    nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako działka nr 47/22 o pow. 0,4875 ha obr. 2 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położonej na os. Boh. Września 38  na rzecz  współużytkowników wieczystych tj. Spółdzielni Mieszkaniowej   „Mistrzejowice - Północ ” oraz osób fizycznych.

od 24.06.2008 r. do 14.07.2008 r.
    obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1218/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.

od 26.06.2008 r. do 17.07.2008 r.
    nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
1.    garaż nr 2 położony w budynku wielomieszkaniowym przy ul.Ugorek nr 1 o powierzchni użytkowej 26,09 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25.08.2103 r. udziału wynoszącego 10/1000 części nieruchomości gruntowej na której położony jest garaż oznaczonej nr działki 202/3 o powierzchni 0,1961 ha, położonej w obrębie 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00075682/5,
2.     garaż dwustanowiskowy położony w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Albertyńskim nr 29 garaż nr 5 o powierzchni użytkowej 47,79 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25.08.2103 r. udziału wynoszącego 9/1000 części nieruchomości gruntowej na której położony jest garaż oznaczonej nr działki 93 o powierzchni 0,1540 ha, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00078313/9.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412 i 413, tel 012 616 9808, 012 616 9807 w godzinach pracy urzędu.

od 27.06.2008 r. do 17.07.2008 r.
    obejmujące lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczonymi do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkiem:
1.    stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1206/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.,
2.    stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1207/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.
    nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonych jako:
1.    działka ewidencyjna nr 307/10, położona w obrębie 3 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta przy ulicy Petöfiego, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej,
2.    działka ewidencyjna nr 43/26, położona w obrębie 5 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta przy ulicy Miśnieńskiej, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej.
3.    działki ewidencyjne nr 50/11 i 50/12, położone w obrębie 2 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta przy ulicy Popielidów, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej.
4.    działka ewidencyjna nr 2/84, położona w obrębie 4 jednostce ewidencyjnej Nowa Huta przy ulicy Gustawa Morcinka, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

od 30.06.2008 r. do 20.07.2008 r.
    nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym obejmujących:
1.    część działki nr 21/3 obr. 52-Śródmieście, zabudowaną murowanymi boksami garażowymi, na cel: garaż, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie,
2.    część działki nr 29 obr. 16-Krowodrza, zagospodarowanej jako zespół ogródków działkowych „Polon II”, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 2 pozycje na wykazie.

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-07-07
Data publikacji:
2008-07-07
Data aktualizacji:
2008-07-07