Dokument archiwalny
31 maja 2008 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Spraw Administracyjnych

przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków, że 31 maja 2008 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasach Urzędu lub na konto Urzędu w Pekao S.A. :
44 1240 4722 1111 0000 4851 1108
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.
Zgodnie z istniejącym orzecznictwem, decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia ma charakter deklaratoryjny, tj. potwierdza jedynie skutek, który już wystąpił z mocy ustawy. Oznacza to, że jeżeli nie dokonano w wymaganym terminie opłaty – to zezwolenie wygasło z upływem terminu do jej dokonania. Dalsza ewentualna sprzedaż prowadzona jest wówczas bez zezwolenia, ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami (art. 43 ustawy), niezależnie od daty, w której wygaśnięcie zezwolenia zostanie prawomocnie stwierdzone w drodze decyzji.
Termin do dokonania opłaty ma charakter materialnoprawny, czyli nie podlega przywróceniu, a organ administracji nie ma prawnej możliwości dokonywania oceny przyczyn niedokonania opłaty w terminie.

Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Wszelkich informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi UMK pod numerami telefonów 61-69-304 do 308, 310, 322.

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2008-05-13
Data publikacji:
2008-05-13
Data aktualizacji:
2008-06-02