Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomosći podane do publicznej wiadomości
Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:


od 06.11.2007 r. do 26.12.2007 r.
 obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2574/2007 z dnia 5 grudnia 2007r.
 obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2573/2007 z dnia 5 grudnia 2007r.

od 10.11.2007 r. do 30.12.2007 r.
 nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 864, obręb 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Zbrojów w Krakowie, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki z siedzibą w Krakowie.
 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1179/6 o pow. 0,2156 ha obręb 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej w Krakowie przy ul. Imbramowskiej 3, stanowiącej własność Gminy Kraków, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały Wschód z siedzibą przy ul. Grażyny 3 w Krakowie.

od 11.11.2007 r. do 31.12.2007 r.
 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym obejmujący działkę nr 71/1 obr. 73-Podgórze, na cel kulturalno-oświatowy na rzecz Domu Kultury „Podgórze", 1 pozycja na wykazie.
 zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kraków, oznaczonej jako działka nr 413/9 o pow. 0,3801 ha obręb 63 jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Trybuny Ludów 46 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20 oraz osób fizycznych.
 zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 810/4 o pow. 0,1933 ha obręb 49, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Alfreda Dauna 68 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20 oraz osób fizycznych.
 zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 259 o pow. 0,4817 ha obręb 47, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Heila 9 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze” z siedzibą w Krakowie przy ul. Podedworze 20 oraz osób fizycznych.

od 13.11.2007 r. do 02.01.2008 r.
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonych jako:
1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 165/5 o powierzchni 0,0081 ha obj. KW KR1P/00265000/0, położona w obrębie 30 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Łagiewnickiej, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym jako dopełnienie do działki nr 166/1,
2. niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 164/12 o powierzchni 0,0073 ha obj. KW 248198, położona w obrębie 30 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Bonarka, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym jako dopełnienie do działki nr 162/9.

od 13.11.2007 r. do 03.01.2008 r.
 obejmujący przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy garaż komunalny położony przy ul. Kochanowskiego w Krakowie wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2628/2007 z dnia 7 grudnia 2007r.

od 14.11.2007 r. do 03.01.2008 r.
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonych jako działka ewidencyjna nr 480/1 o powierzchni 0,0136 ha, położona w obrębie 7 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Tynieckiej, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej, jako dopełnienie
 nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym obejmujący część działki nr 507 obr. 88-Podgórze, na cel drogi dojazdowe (dwa wjazdy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 18.11.2007 r. do 07.01.2008 r.
 obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2688/2007 z dnia 14 grudnia 2007r.,
 obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2689/2007 z dnia 14 grudnia 2007r.
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
1. niezabudowaną nieruchomość oznaczoną nr działki 465/6 o powierzchni 0,0268 ha, objętą KW KR1P/00234774/0, położoną w obrębie 61, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Gwarnej na której zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/1387/07 z dnia 9.05.2007 r. o ustaleniu warunków zabudowy, może zostać wybudowany pawilon handlowy,
2. udział wynoszący ¼ części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 159 o powierzchni 0,0154 ha, położonej w obrębie 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Pocieszka, objętej KW 196885.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. nieruchomościami gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 1 A, tel 012 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 19.11.2007 r. do 08.01.2008 r.
 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym obejmujący:
1. działkę nr 368/20 obr. 55-Podgórze, na cel: handel, dojście i droga dojazdowa oraz zieleniec (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. działkę nr 211/1 i część działki nr 206/5 obr. 2-Podgórze, na cel: mieszkalny wraz zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego, skład i zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 10 obr. 9-Nowa Huta, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 182 obr. 33-Nowa Huta, na cel: prowadzenie działalności niezarobkowej określonej w statucie, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyciążach, 1 pozycja na wykazie,

od 21.11.2007 r. do 10.01.2008 r.
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie bezprzetargowym obejmujących :
1. działkę nr 67/1 obr. 59-Nowa Huta, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 40/3 obr. 8-Podgórze na cel ogród działkowy (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. działki nr 208 i 215 oraz część działki nr 328 obr.21-Podgórze, na cel rolniczy, na rzecz osoby wymienionej w wykazie,
oraz części działek nr nr 58/9, 58/10 obręb 16-Śródmieście przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nie oznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na cel: parking, 1 pozycja na wykazie.


Ogłoszenie o przetargu

Wydział Skarbu Miasta informuje, iż Prezydent Miasta Krakowa ogłosił na dzień 16 stycznia 2008 r. przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nie oznaczony część nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków stanowiącej część, tj. 0,0578 ha działki oznaczonej nr 136 położonej w obrębie 8-Śródmieście przy ul. Pawiej, objętej kw nr KR1P/00002786/2, z przeznaczeniem do użytkowania na cel – parking.
Przetarg odbędzie się o godzinie 900 w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta przy ul. Kasprowicza 29 w pok. 019.

Szczegółowe informacje odnośnie przetargu zamieszczone zostały w ogłoszeniu o przetargu podanym do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 i Placu Wszystkich Świętych ¾ oraz na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w module „Finanse i Mienie” – Nieruchomości Miasta Krakowa – Przetargi na nieruchomości.


Informacja

Gmina Miejska Kraków – Wydział Skarbu Miasta informuje, że toczy się postępowanie sądowe przeciwko Firmie FORTE sp. z o.o. z/s w Krakowie o wydanie zajmowanej bez tytułu prawnego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 99 obejmującej działki 471/6, 471/7, 471/8, 471/4, 472, 473, 474/1, 475/1 obr. 40 - Krowodrza. W tym stanie rzeczy jakiekolwiek czynności prawne Firmy FORTE sp. z o.o. dysponujące przedmiotową nieruchomością lub jej częścią stanowią naruszenia prawa właściciela Gminy Miejskiej Kraków i spowodować mogą przewidziane przepisami prawa roszczenia odszkodowawcze.

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA NOWAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-01-08
Data publikacji:
2008-01-08
Data aktualizacji:
2008-01-08