Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości
Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy, odpowiednio w dniach:


od 31.12.2007 r. do 20.01.2008 r.
 obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2774/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.,
 obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiące załączniki:
1. do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2775/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.,
2. do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2776/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r.

od 01.01.2008 r. do 21.01.2008 r.
 obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2786/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r.

od 02.01.2008 r. do 22.01.2008 r.
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:
1. nieruchomość lokalową – garaż położony w zespole garaży przy ul. Siemaszki nr 33 - oznaczony nr 1 o powierzchni użytkowej 16,33 m2, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/6 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest garaż oznaczonej nr działki 289/1 o powierzchni 0,0124 ha, w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00341034/4,
2. niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych nr 14/9 o powierzchni 0,0280 ha oraz nr 14/10 o powierzchni 0,0012 ha, położoną w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Kasztelańskiej, objętą KW 162356, na której zgodnie z decyzją nr AU-2/7331/3041/2006 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 5 grudnia 2006 r. może zostać wybudowany garaż jednoprzestrzenny.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazami, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, ul. Kasprowicza 29 pokój 1 A, tel 012 616 9808, w godzinach pracy urzędu.


od 07.01.2008 r. do 27.01.2008 r.

 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. część działki nr 57/290 obr. 47-Podgórze, na cel: handel i wejście do lokalu, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. części działek nr 134/59 i 514/8 obr. 10-Podgórze, na cel ogród przydomowy (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 1/4 obr. 8-Podgórze, na cel ogródki działkowe (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 3 pozycje na wykazie,
4. działki nr 4/2, 4/3, 4/4 obr. 47-Podgórze, na cel garaż, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 3 pozycje na wykazie,
5. część działki nr 24/9 obr. 31-Podgórze, na cel ogródek przydomowy (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. część działki nr 540 obr. 67-Podgórze, na cel droga dojazdowa i zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
7. część działki nr 2/2 obr. 57-Nowa Huta, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
8. część działki nr 294/7 obr. 10-Nowa Huta, na cel: handel, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
9. parcelę l.kat. 1308/11 i parcelę l.kat. 1308/12 wchodzące w skład działki ewidencyjnej nr 139/12 obr. 9-Nowa Huta, na cele: droga dojazdowa i zieleniec (rolniczy), na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” z siedzibą w Krakowie os. Na Stoku 32 a,
1 pozycja na wykazie,
10. działkę nr 13 obr. 46-Krowodrza, na cel: obsługa komunikacyjna (droga dojazdowa), na rzecz Spółki Budomat Sp. z o.o., 1 pozycja na wykazie,
11. część działki nr 35 obr. 2-Krowodrza, na cele: droga dojazdowa, dojście i zieleń przydomowa (rolniczy) na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
12. część działki nr 3/22 obr. 45-Krowodrza, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

oraz wykazy nieruchomości gruntowych podlegających komunalizacji z mocy prawa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 38 obr. 21-Nowa Huta, na cel: rolniczy, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 407 obr. 33-Nowa Huta, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), dojście i mieszkalny, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.
Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.

Skarb Państwa
Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 został podany do publicznej wiadomości wykaz, w dniach:

od 07.01.2008 r. do 27.01.2008 r.
 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku przy ul. Wężyka 11 wraz z prawem użytkowania wieczystego do dnia 04.03.2103 r. ułamkowej części gruntu, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz jego najemcy.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA NOWAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-01-08
Data publikacji:
2008-01-08
Data aktualizacji:
2008-01-08