Dokument archiwalny
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Spraw Administracyjnych

przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym obrót napojami alkoholowymi na terenie Gminy Kraków, posiadającym zezwolenia na detaliczną i gastronomiczną sprzedaż alkoholu, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 31 stycznia 2008 r. ma obowiązek złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2007 i uiścić opłatę za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi w 2008 roku.

Aby uniknąć kolejek w ostatnich dniach stycznia br., prosi się zainteresowanych o wcześniejsze zgłaszanie się do Urzędu z oświadczeniami, celem naliczenia opłaty, którą można uiścić bezpośrednio w kasach Urzędu lub na konto Urzędu w Pekao S.A.:
20 1060 0076 0000 3210 0003 0478
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym na adres:
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Spraw Administracyjnych
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

Przedsiębiorca któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Zgodnie z istniejącym orzecznictwem, decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia ma charakter deklaratoryjny, tj. potwierdza jedynie skutek, który już wystąpił z mocy ustawy. Oznacza to, że jeżeli nie dokonano w wymaganym terminie opłaty – to zezwolenie wygasło z upływem terminu do jej dokonania. Dalsza ewentualna sprzedaż prowadzona jest wówczas bez zezwolenia, ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami (art. 43 cyt. Ustawy), niezależnie od daty, w której wygaśnięcie zezwolenia zostanie prawomocnie stwierdzone w drodze decyzji.

Termin do dokonania opłaty ma charakter materialnoprawny, czyli nie podlega przywróceniu, a organ administracji nie ma prawnej możliwości dokonywania oceny przyczyn niedokonania opłaty w terminie.

Wszelkich informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi UMK pod numerami telefonów 61-69-304 do 308, 310, 322 .
Załączniki:
druk oświadczenia

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2008-01-07
Data publikacji:
2008-01-07
Data aktualizacji:
2008-01-17