Dokument archiwalny
OTWARTY KONKURS OFERT 2008 - I ETAP

 

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2008 – I ETAP

Na wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe

 

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza I etap otwartego konkursu ofert:

I. Przedmiotem konkursu jest realizacja w 2008 roku zadań w zakresie:

 

1/ Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym: ( 600.000,00 zł.)

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności zagospodarowanie dzieciom niepełnosprawnym czasu wolnego w godzinach popołudniowych,

2/ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne)     w tym: ( 300.000,00 zł.)

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->działania na rzecz osób starszych (w tym kluby seniora, zajęcia integracyjne),

3/ Profilaktyka i działania na rzecz promocji zdrowia w tym: ( 100.000,00 zł.)

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->profilaktyka zdrowotna w tym profilaktyka zdrowotna dzieci, osób starszych
i niepełnosprawnych,

4/ Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania

patologiom społecznym w tym: ( 2.000.000,00 zł.)

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->poszerzanie oferty programowej świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków i klubów młodzieżowych oraz wspomaganie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych
i kompensacyjnych tych placówek (w tym programy profilaktyczne w świetlicach, zakup wyposażenia w celu wzbogacenia oferty placówek, wycieczki dla dzieci i młodzieży, dożywianie i pomoc materialna dla osób uczestniczących w zajęciach),

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->edukacja publiczna w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz promocji zdrowego stylu życia: realizacja kampanii społecznych, cyklicznych działań edukacyjnych, otwartych imprez plenerowych, konferencji specjalistycznych i szkoleń dla wybranych grup odbiorców (w tym programy radiowe i telewizyjne o charakterze edukacyjnym, konkursy propagujące wiedzę na określony temat, konferencje, szkolenia i warsztaty organizowane w celu zwiększenia kompetencji osób zajmujących się daną problematyką, koncerty, pikniki i inne imprezy dla masowego odbiorcy promujące zachowania pro zdrowotne),

<!--[if !supportLists]-->c)      <!--[endif]-->wspieranie działań w obszarze redukcji szkód społecznych i zdrowotnych skierowanych do osób
z grup podwyższonego i wysokiego ryzyka, reintegracji społecznej osób wykluczonych oraz zwiększanie kompetencji specjalistów pracujących w tym obszarze (w tym prewencja HIV/ AIDS – wymiana igieł i strzykawek, programy uliczne, działania profilaktyczno-edukacyjne prowadzone w klubach młodzieżowych, dyskotekach i miejscach gromadzenia się osób z grup ryzyka, programy pomocy materialnej, zwiększania kompetencji zawodowych i stwarzania miejsc pracy dla osób wykluczonych, szkolenia dla specjalistów i wolontariuszy zajmujących się pracą z uzależnionymi),

<!--[if !supportLists]-->d)      <!--[endif]-->prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób podejmujących zachowania ryzykowne i ich rodzin, programy profilaktyczne i motywacyjne oraz konsultacje dla osób potrzebujących pomocy w sytuacjach kryzysowych (w tym programy profilaktyczne i interwencyjno-pomocowe dla różnych grup odbiorców prowadzone w stałym punkcie konsultacyjnym),

5/ Edukacja, oświata i wychowanie w tym: ( 50.000,00 zł.)

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->organizacja cyklu zajęć dla młodzieży służącego promowaniu własnego osiedla, dzielnicy, Krakowa (celem jest budowanie lokalnego patriotyzmu w formie zajęć atrakcyjnych dla młodzieży, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych),

6/ Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku na sportowo,  (700.000,00 zł.)

7/ Upowszechnianie kultury fizycznej w tym: ( 3.500.000,00 zł.)

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->upowszechnianie kultury fizycznej,

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->organizacja zajęć sportowych dla osób starszych i niepełnosprawnych,

8/ Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w tym: ( 400.000,00 zł.)

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->Organizacja imprez sportowych międzynarodowych i mistrzostw krajowych,

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

<!--[if !supportLists]-->c)      <!--[endif]-->Organizacja imprez rekreacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych,

9/ Remonty obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy, ( 1.400.000,00 zł.)

10/ Inicjatywy z zakresu ochrony środowiska w tym: ( 40.000,00 zł.)

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->profilaktyka zdrowotna dzieci,

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->edukacja ekologiczna,

<!--[if !supportLists]-->c)      <!--[endif]-->zagospodarowanie terenów zielonych,

11/ Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póz. zm.) w tym: ( 200.000,00 zł.)

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->organizacja szkoleń dla osób działających w organizacjach pozarządowych z zakresu:

- pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (w tym pomoc ekspercka w przygotowaniu konkretnych działań i aplikacji),

- zagadnień prawnych, finansowych i innych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych (w tym organizacji rozpoczynających działalność),

w oparciu o zaplecze lokalowe oferowane przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 lub w innych lokalizacjach,

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->prowadzenie punktu pomocowo-konsultacyjnego dla rodzin z problemem niepełnosprawności
i osób niepełnosprawnych, w oparciu o zaplecze lokalowe Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 w zakresie:

- poradnictwa prawnego, psychologicznego i innego,

- szkolenia dla asystentów osób niepełnosprawnych,

<!--[if !supportLists]-->c)      <!--[endif]-->zorganizowanie i prowadzenie „Klubu trenera sportowego”, w oparciu o zaplecze lokalowe Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, w celu prowadzenia spotkań i szkoleń, wymiany doświadczeń oraz organizacji sieci wolontariuszy na potrzeby EURO 2012 w Krakowie oraz organizacji rozgrywek sportowych dla i młodzieży z terenu gminy i innych zajęć sportowych w tym turniejów „Dzikich Drużyn”,

12/ Rozwój świadomości obywatelskiej, w tym wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym: ( 100.000,00 zł.)

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->organizacja punktów poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców (w oparciu o zaplecze lokalowe oferowane przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10 lub w innych lokalizacjach).

 

II. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w pkt. I wynosi około 9.390.000,00 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań wymienionych w pkt. I, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 2025/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 września 2007 r.

 

 

Do I etapu otwartego konkursu ofert przystąpiły również dzielnice w niżej wymienionych zadaniach:

 

Dzielnica II

- Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku na sportowo (18.000,00 zł)

 

Dzielnica III

- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym:

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności zagospodarowanie dzieciom niepełnosprawnym czasu wolnego w godzinach popołudniowych,

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne)     w tym:

a)  działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->działania na rzecz osób starszych (w tym kluby seniora, zajęcia integracyjne),

- Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania

patologiom społecznym.

Łączna pula środków na powyższe zadania ( 5.000,00 zł)

  - Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku na sportowo (35.000,00 zł)

 

Dzielnica VII

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne)

w tym: ( 8.000,00 zł.)

 

a)działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

b)działania na rzecz osób starszych (w tym kluby seniora, zajęcia integracyjne),

- Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku na sportowo (24.000,00 zł)

- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w tym: ( 8.000,00 zł.)

- Remonty obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy, ( 10.000,00 zł.).

 

Dzielnica VIII

- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym: ( 17.500,00 zł.)

a)działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności zagospodarowanie dzieciom niepełnosprawnym czasu wolnego w godzinach popołudniowych,

- Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku na sportowo (17.500,00 zł)

 

Dzielnica IX

- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym: ( 8.000,00 zł.)

a)działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, w szczególności zagospodarowanie dzieciom niepełnosprawnym czasu wolnego w godzinach popołudniowych,

- Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku na sportowo (12.000,00 zł)

- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w tym: ( 6.500,00 zł.)

 

- Lokalne wydarzenia kulturalne tym: ( 3.500,00 zł.)

      a) lokalne społeczne inicjatywy kulturalne

 

Dzielnica X

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne)     w tym: ( 13.000,00 zł.)

a )działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

b )działania na rzecz osób starszych (w tym kluby seniora, zajęcia integracyjne, zakup bonów lub paczek żywnościowych ),

- Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym - zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia w tym: ( 3.000,00 zł.)

 

Dzielnica XII

- Pomoc społeczna (10.000,00 zł)

- Kultura fizyczna i sport ( 30.000,00 zł)

- Lokalne wydarzenia kulturalne ( 10.000,00 zł.)

 

Dzielnica XIV

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych (kluby seniora, zajęcia integracyjne)     w tym: ( 3.000,00 zł.)

a )działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych,

b )działania na rzecz osób starszych (w tym kluby seniora, zajęcia integracyjne),

- Profilaktyka i działania na rzecz promocji zdrowia w tym: ( 1.500,00 zł.)

a )działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia,

b )profilaktyka zdrowotna w tym profilaktyka zdrowotna dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych,

- Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania

patologiom społecznym ( 5.000,00 zł. )

- Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku na sportowo,   ( 3.000,00 zł.)

- Upowszechnianie kultury fizycznej w tym: ( 3.000,00 zł.)

a )upowszechnianie kultury fizycznej,

       b )organizacja zajęć sportowych dla osób starszych i niepełnosprawnych 

- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w tym: ( 4.000,00 zł.)

a )Organizacja imprez sportowych międzynarodowych i mistrzostw krajowych,

b )Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

 

Dzielnica XV

- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (4.000,00 zł)

- Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w tym wypoczynku na sportowo (9.000,00 zł)

- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (2.000,00 zł)

 

Dzielnica XVI

- Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (5.000,00 zł)

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych ( kluby seniora, zajęcia integracyjne) ( 5.000,00 zł.)

- Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w tym wypoczynku na sportowo (10.000,00 zł)

- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (10.000,00 zł)

 

 

Dzielnica XVII

- Pomoc społeczna w tym:( 8.000,00 zł.)

a) punkty pomocy doraźnej, pomoc rzeczowa i żywnościowa dla ubogich i bezdomnych

b)wspieranie klubów seniora

- Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży w tym wypoczynku na sportowo (30.000,00 zł)

- Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (12.000,00 zł)

 

Łączna pula środków przekazanych przez dzielnice na I etap otwartego konkursu ofert wynosi 317.500,00 zł.

 

III. Termin składania ofert na realizację zadań wymienionych w pkt. I i pkt. II upływa z dniem
31 października 2007 r. do godziny 15.00. Oferty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania, którego dotyczy oferta oraz określeniem formy małego lub dużego grantu. W przypadku oferentów starających się o środki dzielnicowe należy dodatkowo zaznaczyć na kopercie numer dzielnicy. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

 

IV. Zadania publiczne zrealizowane przez Gminę Miejską Kraków w latach 2006 – 2007

- ZAŁĄCZNIK NR 1

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość dotacji

2006

2007

1.

Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

  515 020,00 zł.

  800 000,00 zł.

2.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

  223 600,00 zł.

  200 000,00 zł.

3.

Działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

  423 860,00 zł. w tym ze środków z profilaktyki i rehabilitacji uzależnień   250 000,00 zł.

  300 000,00 zł.

4.

Profilaktyka i działania na rzecz promocji zdrowia,

    69.950,00 zł.

    70.000,00 zł.

5.

Działania na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,

1 174 025,00 zł.

1 300 000,00 zł.

6.

Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży,

1 750 900,00 zł.

1 845 250,00 zł.

7.

Upowszechnianie kultury fizycznej,

3 560 000,00 zł.

3 600 000,00 zł.

8.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

   400 000,00 zł.

   400 000,00 zł.

9.

Remonty obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy,

1 300 000,00 zł.

1 300 000,00 zł.

10.

Inicjatywy z zakresu ochrony środowiska,

    40 000,00 zł.

    40 000,00 zł.

11.

Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych,

 210 000,00 zł

 200 000,00 zł.

 

      Zainteresowani mogą zapoznać się szczegółowo z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujące formularze ofert w Wydziale Spraw Społecznych UMK przy Al. Powstania Warszawskiego 10 w poniedziałki w godz. od 9.30 -16.30 i od wtorku do piątku w godz.  od 8.00 –15.00 w pokojach nr 505, 506, 507,510,511.

      Referat ds. upowszechniania kultury fizycznej (tel. 616-94-07, 616-94-08, 616-94-09, 616-94-10) Referat ds. realizacji programu organizacji pozarządowych (tel. 616-94-03, 616-94-04, 616-94-05) oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
KRYSTYNA KOLLBEK- MYSZKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2007-10-03
Data publikacji:
2007-10-03
Data aktualizacji:
2011-03-04