Dokument archiwalny
27.09.2007 r. - Dotyczy: projektów planów finansowych na 2008 rok

EK-07.3010-03/07                                                                                               Kraków, 27.09.2007 r.

Dotyczy: projektów planów finansowych na 2008 rok.Szanowni Państwo
Dyrektorzy
- Zespołów Ekonomiki Oświaty,
- szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku uchwały nr XVI/198/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 czerwca 2007 roku, uchylającej uchwałę nr III/36/02 RMK z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, Wydział Podatków i Opłat przekazał informację, że w/w uchwała likwiduje z dniem 1 stycznia 2008 roku dotychczasowe podmiotowe zwolnienia z podatku od nieruchomości jednostek organizacyjnych gminy i powiatu finansowanych z budżetu Miasta Krakowa.
Od 1 stycznia 2008 roku jednostki te będą obowiązane uiszczać podatek od nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz.U. z 2006r nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Zgodnie z wymienioną ustawą szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne korzystają ze zwolnienia z podatku od nieruchomości posiadanych w zarządzie, użytkowaniu, lub wieczystym użytkowaniu. Ze zwolnienia korzystają jednak wyłącznie budynki i grunty użytkowane przez szkoły i placówki na działalność oświatową. Z takiego zwolnienia nie mogą korzystać budynki lub grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy to osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek. Zatem wszystkie pomieszczenia placówek oświatowych wynajęte lub udostępnione przedsiębiorcom od 1 stycznia 2008 r należy zadeklarować jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Analogicznie działki lub ich części oddane w dzierżawę lub udostępnione przedsiębiorcy będzie należało zadeklarować jako grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i od tych nieruchomości będzie należało opłacać podatek. Jeżeli placówka oświatowa będzie posiadała budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przykładowo parking oddany przedsiębiorcy również będzie musiała w tym przypadku deklarować i opłacać podatek.
Jednocześnie informuję, że w roku bieżącym zostaną opublikowane nowe uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, (obecnie obowiązuje uchwała nr XCIV/958/05 z dnia 23 listopada 2005r) oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (obecnie obowiązuje uchwała nr CXIX/1273/06 z dnia 25 października 2006 roku).
Proszę zapoznać się z wymienionymi powyżej aktami prawnymi, oszacować wielkość środków niezbędnych w budżecie 2008 roku na opłacenie podatku od nieruchomości wynajmowanych pod działalność gospodarczą i dane należy wpisać w tabeli załączonej poniżej i przekazać tą informację pocztą elektroniczną na adres : paleczag@um.krakow.pl w terminie do dnia 07 października 2007r.

 Lp  Podstawa opodatkowania
 Stawka przewidywana w 2008 r.
 podatek
 1  Powierzchnia budynków w posiadaniu przedsiębiorców
18,65zł za 1m2
   
 2  Powierzchnia gruntów w posiadaniu przedsiębiorców 0,67 zł za 1m2   
 3  Wartość budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
2% wartości budowli
   
 4  RAZEM PLANOWANY PODATEK
      
DYREKTOR WYDZIAŁU
/---/
Jacek Matuszek
Otrzymują:
1 x wg rozdzielnika,
1 x aa


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-09-27
Data publikacji:
2007-09-27
Data aktualizacji:
2007-09-27