Dokument archiwalny
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1456 została opublikowana nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jedną z najważniejszych zmian jest przesuniecie okresu zasiłkowego, który od 2009 r. ma obejmować okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Okres zasiłkowy który rozpoczął się w dniu 1 września 2008 r.  zostaje przedłużony do dnia 31 października 2009 r. Decyzje przedłużające okres pobierania świadczeń będą wydawane z urzędu.


Kolejna zmiana dotyczy przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego
.
W przypadku, gdy wniosek przyznanie zasiłku zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zasiłek przyznaje się od dnia zgłoszenia wniosku o wydanie orzeczenia (art. 24 ust.2a).
Ponadto w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia, zaś wniosek o przyznanie świadczenia w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia (art. 24 ust 3a).


Zmiana dotyczy także przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego (art. 17 ust .1).
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dotyczy to w szczególności: dzieci wobec rodziców, rodzeństwa oraz wnuków wobec dziadków.

 

Nowe przepisy obowiązują od 2 stycznia 2009 r.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Osoba odpowiedzialna:
JACEK BEDNARCZYK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA ŻMUDZKA, KIEROWNIK REFERATU
Data wytworzenia:
2009-01-15
Data publikacji:
2009-01-15
Data aktualizacji:
2009-02-03