Dokument archiwalny
10.01.2007 r. - Dotyczy: Planów finansowych dochodów własnych na 2007 rok

EK-3014-18/07                           Kraków, 10 stycznia 2007 r.

Dotyczy: Planów finansowych dochodów własnych na 2007 rok


  Dyrektorzy Zespołów Ekonomiki Oświaty 
 
 Dyrektorzy Placówek Oświatowych
 (jednostek budżetowych)
 prowadzonych przez Gminę Miejską KrakówW związku z planowaną autopoprawką budżetu Miasta Krakowa na 2007 rok w części dotyczącej planu dochodów własnych jednostek budżetowych, proszę o przedłożenie w tut. Wydziale w terminie do 15 stycznia 2007 roku zweryfikowanych projektów planów finansowych dochodów własnych na rok 2007 rok (druk DW str. 88 Instrukcji planowania bieżących zadań budżetowych oraz zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych stanowiących zał. Nr 1 . do Zarządzenia Nr 1826/2006 PMK z dnia 7 września 2006 roku). Stan środków pieniężnych na koniec roku (2006 rok) powinien być zgodny z faktycznym wykonaniem, natomiast stan środków pieniężnych na początek roku (2007 roku) powinien odpowiadać stanowi środków pieniężnych na koniec 2006 roku zaokrąglonych do setek złotych. Jednocześnie informuję, że w ciągu roku budżetowego plan dochodów własnych jednostki budżetowej może ulec zmianie, jeżeli jej kierownik uzna to za konieczne.
Przypominam, że dochody własne jednostki mogą osiągać z tytułów określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (art.22 ust.1 – Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) oraz uchwałach Rady Miasta Krakowa: nr LXXI/672/05 z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie rachunku dochodów własnych niektórych samorządowych jednostek budżetowych i nr LXXII/706/05 z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie rachunku dochodów własnych oświatowych i oświatowo-wychowawczych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków i taka podstawa prawna ma być wpisana na stronie pierwszej druku DW po słowach „z tytułu”.

Z-ca Dyrektora Wydziału 
                 /---/
Beata Tracka-SamborskaOtrzymują:

 
- placówki wg rozdzielnika


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2007-01-10
Data publikacji:
2007-01-10
Data aktualizacji:
2007-05-29