Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zgromadzonym materiale dowodowym pozwalającym na rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji administracyjnej na usunięcie drzew przy ul. Odrzańskiej 2, 4, 6, 8 i ul. Cegielnianej 26

Kraków, dnia 09-09-2020

WS-05.6131.1.338.2020.KG

 

OBWIESZCZENIE

dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 09-07-2020 r. Spółdzielni Mieszkaniowej "Cegielniana", ul. Borsucza 12, 30-408 Kraków postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu działek: dz. nr 405/2 obr. 32 Podgórze przy ul. Odrzańskiej 2, dz. nr 405/1 obr. 32 Podgórze przy ul. Odrzańskiej 4, dz. nr 406 obr. 32 Podgórze przy ul. Odrzańskiej 6, dz. nr 405/10 obr. 32 Podgórze przy ul. Odrzańskiej 8, dz. nr 402/15 obr. 32 Podgórze przy ul. Cegielnianej 26.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) zawiadamiam strony, że zgromadzony został materiał dowodowy pozwalający na rozstrzygnięcie sprawy w formie decyzji administracyjnej. Materiał ten, wskazuje na wydanie w przedmiotowej sprawie decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie 5 szt. drzew z gatunku: nr 1 wierzba płacząca o obw. pni 184+171 cm z terenu nr 405/2 obr. 32 Podgórze przy ul. Odrzańskiej 2 , nr 2 wierzba płacząca o obw. pnia 163 cm z terenu dz. nr 405/1 obr. 32 Podgórze przy ul. Odrzańskiej 4, nr 3 jarząb pospolity o obw. pni 60+31+46 cm z terenu dz. nr 406 obr. 32 Podgórze przy ul. Odrzańskiej 6, nr 4 kasztanowiec zwyczajny o obw. pni 69+63+66cm z terenu dz. nr 405/10 obr. 32 Podgórze przy ul. Odrzańskiej 8, nr 5 lipa drobnolistna o obw. pnia 99 cm z terenu dz. nr 402/15 obr. 32 Podgórze przy ul. Cegielnianej 26 pod warunkiem zastąpienia ww. drzew nowymi egzemplarzami w ilości 5 szt. drzew należących o do gatunku: lipa drobnolistna, grab zwyczajny, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, platan klonolistny, śliwa wiśniowa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm wynoszącym 16-18 cm.Lokalizacja nowych nasadzeń: dz. nr 406, 407, obr. 32 Podgórze w rejonie ul. Odrzańskiej, dz. nr 402/11 obr. 32 podgórze w rejonie ul. Cegielnianej.

 

Zawiadamia się, o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 (poniedziałek-piątek w godz. 740-1500).

Ewentualne zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję (opatrzoną znakiem niniejszego zawiadomienia) na adres: Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag, co do zebranego w sprawie materiału dowodowego, potraktowane zostanie, jako ich brak.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 11-09-2020

 

  

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
KATARZYNA GODEK
Data wytworzenia:
2020-09-11
Data publikacji:
2020-09-11
Data aktualizacji:
2020-09-18