Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej i niezezwalającej na usunięcie drzew przy ul. Pachońskiego 6A

WS-05.6131.1.207.2020.KZ                                                                                             

Kraków, dnia 09.09.2020r.

                                              

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 55) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 07.09.2020r. znak WS-05.6131.1.207.2020.KZ1 zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa oraz decyzji z dnia 07.09.2020r. znak WS-05.6131.1.207.2020.KZ2 niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Pachońskiego 6A dz. nr 128/2 obr. 42 Krowodrza.

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 427 w godzinach: poniedziałek- piątek: 7.40 – 15.30

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 10.09.2020r.

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
MONIKA SOJA
Data wytworzenia:
2020-09-10
Data publikacji:
2020-09-10
Data aktualizacji:
2020-09-18