Dokument archiwalny
Ogłoszenie konkursowe Krakowski Panel klimatyczny

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego: "Krakowski Panel klimatyczny".

Termin składania ofert upływa 21 sierpnia 2020 r. o godzinie 15.00.

OGŁOSZENIE 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW/CZŁONKINIE KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Tytuł zadania publicznego: „Krakowski Panel klimatyczny”.

 

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 200 000,00 zł.

 

Termin realizacji zadania: od 21 września do 31 grudnia 2020 r.

 

Miejsce realizacji zadania: Lokal wskazany przez Zleceniodawcę.

 

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

 

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie merytoryczne panelu obywatelskiego oraz zasad jego działania zgodnie z poniższymi standardami, w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

1. Przygotowanie regulaminu panelu obywatelskiego.

2. Przygotowanie scenariusza spotkań panelu oraz zasad prac nad propozycjami rekomendacji i głosowania nad nimi.

3. Opracowanie materiałów informacyjnych dla wszystkich stron panelu.

4. Zawarcie i realizacja umowy o usługę cateringową, która w swym zakresie obejmie obsługę wszystkich spotkań w ramach przebiegu panelu obywatelskiego dla nie mniej niż 80 osób.

5. Promocja idei panelu obywatelskiego wśród mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

6. Przygotowanie materiałów promocyjnych (projektu grafik, plakatów, ulotek, materiałów informacyjnych i in.) wraz z przeniesieniem praw autorskich na Gminę Miejską Kraków.

7. Przeprowadzenie procesu rekrutacji panelistek i panelistów oraz wyłonienie 60-osobowej grupy panelistek i panelistów wraz z 10-osobową grupą rezerwową:

a) w sposób zapewniający jego transparentność;

b) w sposób zapewniający kontrolę cech społeczno-demograficznych i przestrzennych;

w próbie panelistek/panelistów na podstawie dostępnych danych statystyk publicznych na temat populacji Krakowa.

8. Bieżący kontakt z wyłonioną grupą panelistek i panelistów wraz z grupą rezerwową.

9. Zawarcie umów cywilno-prawnych z panelistkami i panelistami wraz z wypłatą należnych zobowiązań finansowych i wystawieniem rozliczenia PIT.

10. Przeszkolenie panelistów i panelistek w zakresie czym jest panel obywatelski.

11. Dokonanie wyboru grona ekspertów w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

12. Zawarcie umów cywilno-prawnych z ekspertami i ekspertkami wraz z wypłatą należnych zobowiązań finansowych i wystawieniem rozliczenia PIT.

13. Wybór facylitatorów i moderatorów, współpraca z nimi i zawarcie umów cywilno-prawnych wraz z wypłatą należnych zobowiązań finansowych i wystawieniem rozliczenia PIT.

14. Zidentyfikowanie i zaproszenie stron panelu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i aktywistów.

15. Organizacja co najmniej pięciu spotkań, w tym spotkania podsumowującego, z których każde będzie trwać co najmniej 8 godzin, w tym co najmniej dwóch w części edukacyjnej i co najmniej dwóch w części deliberacyjnej, przy czym spotkania te mogą mieć miejsce przy użyciu środków komunikacji na odległość - w takim przypadku zadaniem Zleceniobiorcy jest zapewnienie środków technicznych, organizacyjnych i udostępnienie oprogramowania umożliwiających komunikację na odległość i przeszkolenie panelistek/panelistów w zakresie ich użycia.

16. Koordynacja przebiegu panelu.

17. Wypracowanie rekomendacji panelu.

18. Przygotowanie raportu wynikowego z przebiegu panelu uwzględniającego wytyczne Zamawiającego tj.:

a) opis doboru panelistów i panelistek;

b) przebieg moderowanych spotkań;

c) wypracowane rekomendacje;

d) przebieg i wynik głosowania;

e) ewaluacja panelu.

19. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy.

20. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, itp. informacji o tym, że zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Gminy Miejskiej Kraków oraz do zamieszczania w ww. materiałach logotypów wskazanych przez Gminę Miejską Kraków.

21. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do realizacji zadania w ścisłej współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa oraz Zespołem Koordynującym Krakowski Panel klimatyczny.

22. Działania promocyjne w ramach zadania muszą uwzględniać system identyfikacji wizualnej stosowany przez Urząd Miasta Krakowa.

23. Wszystkie materiały graficzne powstałe w wyniku realizacji zadania muszą być konsultowane ze wskazanymi pracownikami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, a przed ich ostateczną publikacją uzyskać akceptację Dyrektorów powyższych Wydziałów. 

 

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

1. Organizacja „Krakowskiego Panelu klimatycznego” z udziałem 60 panelistów i panelistek.

2. Zachęcenie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków do aktywnego udziału w "Krakowskim Panelu klimatycznym”.

3. Zapoznanie mieszkańców z działaniami Gminy Miejskiej Kraków na rzecz idei społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia jakim jest „Krakowski Panel klimatyczny”.

 

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Przebieg "Krakowskiego Panelu klimatycznego" w formie nie mniej niż 5 spotkań, w tym również spotkania podsumowującego w ramach wydarzenia, przy udziale planowanej liczy panelistów i panelistek tj. 60 osób oraz zaproszenie stron panelu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i aktywistów.

2. Uzyskanie zgłoszeń chęci udziału w "Krakowskim Panelu klimatycznym" mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków potwierdzone rejestracją.

3. Przeszkolenie nie mniej niż 60 panelistów i panelistek w zakresie czym jest panel obywatelski.

4. Wypracowanie rekomendacji "Krakowskiego Panelu klimatycznego" w zakresie celu: Neutralność klimatyczna Krakowa, w temacie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

5. Opracowanie dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z zrealizowanych działań.

6. Przygotowanie raportu wynikowego z przebiegu panelu.

 

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.02.2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej/organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

4. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

5. Oferent/Oferenci zobowiązany jest/zobowiązani są do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

6. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 30 % danego kosztu.

7. Oferent/oferenci jest zobligowany/są zobowiązani do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego z uwzględnieniem wprowadzonego w okresie od dnia 20 marca br. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wynikających z tego faktu ograniczeń i obostrzeń oraz wskazania sposobów zapobiegania im (w odniesieniu do poszczególnych działań zaplanowanych w harmonogramie działań), w postaci uzupełnionego obligatoryjnego załącznika do oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

8. W przypadku wykazywania w ofercie wkładu osobowego, Oferent/Oferenci jest zobligowany/są zobligowani do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie sekcji VI oferty poz. 3 – "Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII".

9. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

10. Oferent/Oferenci jest zobligowany/są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 1622, poz. 2020).

11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

12. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent/oferenci otrzyma/otrzymają dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferenci oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

13. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

15. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.

16. Upoważnieni przedstawiciele oferenta/oferentów zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

17. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

18. Oferent/Oferenci przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje/zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 14.

19. Oferent/Oferenci, któremu/którym udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany/będą zobowiązani do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

20. Wykorzystanie dotacji będzie możliwe nie wcześniej niż po zawarciu umowy dotacyjnej z Gminą Miejską Kraków oraz nie później niż do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania publicznego, nie przekraczając jednocześnie 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym przyznano dotację.

21. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

22. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferenci sporządzają sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 2 do ogłoszenia) w terminach określonych

w umowie dotacyjnej.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej i uprzednio przesłanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionych statutowo osób oraz pieczątkami imiennymi.

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00. Wygenerowane i uprzednio przesłane przez system informatyczny NAWIKUS oferty (wraz z załącznikiem/ami) w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferentów kopertach – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta należy:

• dostarczyć osobiście, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment B, pok. 6

lub

• wysłać pocztą lub kurierem wyłącznie na wskazany powyżej adres.

7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 3 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę uprzednio przesłaną poprzez system NAWIKUS wraz z załącznikami należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione do reprezentacji, zakleić w kopercie, opieczętować z zaznaczeniem na kopercie nazwy

i adresu oferenta/ów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta należy:

• dostarczyć osobiście, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment B, pok. 6

lub

• wysłać pocztą lub kurierem wyłącznie na wskazany powyżej adres.

4. W przypadku, kiedy prowadzona działalność pożytku publicznego oraz upoważnienie do reprezentowania Podmiotów wynika z innych rejestrów niż Krajowy Rejestr Sądowy, Organizacje zobowiązane są do dołączenia odpisu z właściwych rejestrów do składanej oferty.

5. Oferent/Oferenci winien/winni przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

6. Oferent/Oferenci odpowiada/odpowiadają za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

7. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

8. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

9. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

• złożenie oferty po terminie,

• złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),

• złożenie formularza oferty bez wymaganego załącznika,

• złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

• niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

• złożenie oferty przez organizację pozarządową/organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzą działalności

w dziedzinie objętej konkursem,

• złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,

• złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej/pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta/Oferentów należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS.

10. Komisja konkursowa może żądać od oferenta/oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta/oferentów w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

11. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia.

12. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

13. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 5 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

14. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

• możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację/organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

• kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

• jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja/organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

• planowany przez organizację/organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków własnych finansowych,

• planowany przez organizację/organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),

• analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej/pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

15. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona.

16. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

17. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

• na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO

oraz udostępnia się je w:

• miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

• Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

18. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

• nie zostanie złożona żadna oferta,

• żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS:

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym

w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania

z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona

w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox

(w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

 

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00:

• pod numerem tel. 12 616 5121 w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania,

• lub pod numerem tel. 12/616-78-23 lub 12/616-52-71 w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:


1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Krakowski Panel klimatyczny” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

• przewodniczący komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

• do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

• do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział

w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent lub osoba przez niego upoważniona wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadanym przez nich doświadczeniem w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,

• nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 256, 695, 1298),

• mają doświadczenie w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

• zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez kandydata oraz przez podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Reprezentant organizacji pozarządowych powołany do komisji konkursowej będzie zobowiązany, po zapoznaniu się z listą złożonych do konkursu ofert do złożenia na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej oświadczenia o braku konfliktu interesów wobec oferentów uczestniczących w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

11. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 7 sierpnia 2020 r., godz. 15.00. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej

i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków parter, segment B, pok. 6 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl.

12. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych określa zarządzenie nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.02.2020 roku.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr XXX/792/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 roku.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/264159/karta w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: https://ngo.krakow.pl/granty_i_dotacje/219744,artykul,dotacje_ze_srodkow_gminy_-_dokumenty_do_pobrania.html a także w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej

i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, pokój nr 20, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO:

 

załącznik nr 1 - formularz analizy ryzyka związanego z realizacją zadania publicznego i sposób zapobiegania;

załącznik nr 2 - formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 3 - formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

załącznik nr 4 - karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 5 - karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 6 - formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej;

załącznik nr 7 - formularz oświadczenia dla członka komisji konkursowej o braku konfliktu interesów wobec oferentów uczestniczących w konkursie.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO-SETKOWICZ
Data wytworzenia:
2020-07-31
Data publikacji:
2020-07-31
Data aktualizacji:
2020-08-05