Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Termin składania ofert upływa 20 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00.

OGŁOSZENIE

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

 

Tytuł zadania publicznego: „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

 

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

1) w okresie od 1 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – 72 000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),

2) w 2021 roku – 432 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100),

3) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku – 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100).

 

Termin realizacji zadania publicznego: 1 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2022 roku.

 

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokale na terenie Miasta Krakowa (preferuje się: Dzielnicę III Prądnik Czerwony, Dzielnicę IV Prądnik Biały, Dzielnicę VI Bronowice, Dzielnicę VIII Dębniki, Dzielnicę XIII Podgórze, Dzielnicę XV Mistrzejowice, Dzielnicę XVI Bieńczyce, Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicę XVIII Nowa Huta), do których Oferenci posiadają tytuł prawny, co najmniej na okres realizacji zadania publicznego.

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku 2019 realizowała przedmiotowe zadanie samodzielnie oraz we współpracy z NGO. W 2019 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków działało 31 Klubów Rodziców prowadzonych samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków. Koszty realizacji zadania w roku 2019, samodzielnie przez Gminę, wyniosły: 618 000 zł (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy złotych). W 2019 r. udzielono także dotacji na realizację przedmiotowego zadania publicznego 9 NGO w łącznej wysokości 1 149 540 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych).

 

W 2020 r. w trakcie realizacji jest 9 Klubów Rodziców prowadzonych przez NGO i 31 Klubów prowadzonych samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków. W 2020 r. planuje się przeznaczyć na realizację zadania publicznego kwotę 1 300 000 zł (słownie jeden milion trzysta tysięcy złotych) w przypadku zlecenia zadania publicznego NGO, a w przypadku prowadzonych samodzielnie przez Gminę Miejską Kraków kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

 

 

Warunki realizacji zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty/ofert w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

 

1. Adresaci zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali na terenie Gminy Miejskiej Kraków rodzice (poprzez których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo.

 

2. Zadania Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3 zwanego także „Klubem”

Realizacja zadania publicznego obejmuje w szczególności prowadzenie stacjonarnych Klubów Rodziców z dziećmi do lat 3, miejsc spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W ramach działalności Klubu winny być stworzone przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z wychowywaniem dzieci. Klub ma prowadzić także działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców.

 

Program zajęć Klubu winien być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W opracowywaniu programu zajęć winni brać udział adresaci zadania publicznego, tak by odpowiadał on ich potrzebom.

 

Klub realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń;

2) organizację w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku) minimum jednego spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów, o których mowa w pkt 3-4 (poniżej);

3) realizację spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami:

a) co najmniej 1 spotkania w miesiącu ze specjalistą z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia. Spotkania te powinny w szczególności uwzględniać zasady zdrowego żywienia, promować aktywny i zdrowy tryb życia, a także dotyczyć diet i profilaktyki zaburzeń odżywiania oraz chorób alergicznych (w wymiarze minimum 60 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania - minimum 30 minut);

b) co najmniej 3 spotkań w miesiącu, w wymiarze minimum 180 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania - minimum 30 minut) m.in. z.: psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień, specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pielęgniarką środowiskową, położną, logopedą, pedagogiem, ratownikiem medycznym, prawnikiem, nauczycielem j. polskiego dla obcokrajowców i innymi specjalistami, w tym posługującymi się językiem obcym, np. angielskim lub ukraińskim, w zależności od potrzeb osób korzystających z Klubu;

4) realizację zajęć/warsztatów (co najmniej 4 razy w tygodniu, w wymiarze minimum 960 minut zajęć w miesiącu, czas trwania jednych zajęć/warsztatów - minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci), w tym:

a) edukacyjnych, kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych dla rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo, w tym dla osób nieposługujących się j. polskim, np.: podnoszących świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, rozwijających umiejętności rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu wiedzy o laktacji, promujących zdrowy tryb życia, w tym żywienia, ułatwiających powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, doradztwo zawodowe, warsztaty wizażu, zajęcia ze stylistką, brafitterką, fitness dla rodziców z dziećmi, joga dla kobiet w ciąży, zajęcia dedykowane ojcom (także przyszłym), zajęcia językowe;

b) ogólnorozwojowych dla dzieci – np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne, sensoryczne, nauka języka obcego przez zabawę;

5) organizację i prowadzenie spotkań integracyjnych i zapobiegających izolacji;

6) stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia;

7) prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka;

8) realizację innych działań według pomysłu Oferenta.

 

Spotkania ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające potrzeby rodzin cudzoziemców nieposługujących się j. polskim, powinny być organizowane w przypadku takiego zapotrzebowania ze strony odbiorców zadania publicznego, z zastrzeżeniem, że zajęcia dedykowane dla ww. odbiorców nie mogą być dominującymi w Klubie.

 

Co najmniej 1 raz w miesiącu winny być organizowane spotkania ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające także potrzeby:

1) rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami;

2) dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców.

 

Zajęcia te nie muszą być realizowane w przypadku braku zapotrzebowania ze strony adresatów zadania publicznego. Jednocześnie zastrzega się, że zajęcia dedykowane dla ww. odbiorców nie mogą być dominującymi w Klubie.

 

Program zajęć Klubu należy szczegółowo opisać w sekcji III poz. 3 oferty.

 

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby rodzin i osób korzystających z Klubu.

 

W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu powinno korzystać co najmniej 250 osób miesięcznie, z zastrzeżeniem postanowień określonych w dziale pn. „Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego”. Ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz.

 

3. Funkcjonowanie Klubu i warunki lokalowe

Klub powinien być otwarty co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00. Rekomenduje się:

1) prowadzenie Klubu także w wybrane soboty (w ofercie należy w szczególności wskazać ile razy w ciągu miesiąca/roku będzie prowadzony Klub i przez ile godzin);

2) prowadzenie Klubu także w godzinach popołudniowych.

 

Klub jest dostępny nieodpłatnie. Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

 

Przez cały okres funkcjonowania Klubu, w godzinach jego otwarcia, do dyspozycji rodzin powinien być co najmniej jeden animator dla dzieci. W Klubie dzieci mogą przebywać wyłącznie z opiekunem, który zapewnia dziecku/dzieciom opiekę. Podmiot prowadzący Klub będzie zobowiązany do wywieszania w Klubie oraz na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, co najmniej miesięcznego harmonogramu funkcjonowania Klubu Rodziców, z uwzględnieniem spotkań oraz zajęć/warsztatów, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty harmonogramem.

 

Osoby korzystające z oferty Klubu powinny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy, soku lub wody).

 

Na spotkania ze specjalistami oraz na prowadzone w Klubie zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

 

Klub ma funkcjonować na terenie miasta Krakowa, w lokalu, do którego Oferent posiada tytuł prawny.

 

Na etapie składania oferty dopuszcza się sytuację, w której Oferent w ofercie oświadcza, że będzie posiadał tytuł prawny do lokalu, w którym zamierza realizować zadanie publiczne (co najmniej na okres realizacji zadania publicznego). W takim przypadku umowa dotacyjna może zostać zawarta z Oferentem, wyłącznie w przypadku okazania, przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do tego lokalu.

 

Lokal, w którym Oferent zamierza prowadzić Klub, na dzień składania oferty, powinien posiadać warunki zapewniające odpowiedni poziom realizowanych działań oraz być dostosowany do charakteru prowadzonych zajęć. Nie dopuszcza się prowadzenia Klubu w lokalach mieszkalnych. Pomieszczenia, w których będą przebywać rodzice i dzieci, nie mogą znajdować się poniżej poziomu parteru budynku. Jednocześnie pomieszczenia te muszą mieć zapewniony dostęp do światła dziennego. Dopuszcza się sytuację, w której lokal wymaga jedynie doposażenia, w tym ze środków z dotacji.

 

Informacje w zakresie tytułu prawnego do lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne oraz szczegółowe warunki lokalowe i wyposażenia, w tym planowanego doposażenia, należy przedstawić w sekcji IV poz. 2 oferty.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

 

Oferent/Oferenci będą zobowiązani do opracowania regulaminu funkcjonowania Klubu, jego wywieszenia i zaznajomienia z nim adresatów zadania. Regulamin jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

 

Oferent/Oferenci będą zobowiązani do przeprowadzania, w porozumieniu ze Zleceniodawcą badania ankietowego wśród osób korzystających z oferty zajęciowej Klubu. Sposób i termin/y przeprowadzenia badania, w tym jego zakres merytoryczny, jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

 

4. Kadra Klubu

Celem realizacji zadań Klubu, Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów, posiadających stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach związanych z rozwojem dzieci do lat 3 i osób oczekujących na potomstwo. Klub przez cały okres jego funkcjonowania powinien także zapewniać animatora dla dzieci.

 

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie, zgodnie z warunkami realizacji zadania publicznego, Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3.

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. prowadzenie Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3 otwartego co najmniej we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00;

2. organizacja w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku) minimum jednego spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów;

3. realizacja spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami (co najmniej 4 spotkania w miesiącu w wymiarze minimum 240 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania - minimum 30 minut);

4. realizacja zajęć/warsztatów (co najmniej 4 razy w tygodniu w wymiarze minimum 960 minut zajęć w miesiącu, czas trwania jednych zajęć/warsztatów - minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci);

5. w okresie realizacji zadania publicznego z oferty Klubu skorzysta co najmniej 250 osób miesięcznie (ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz). Gmina Miejska Kraków, w danym roku, może uznać rezultat za osiągnięty, jeżeli średniomiesięczna liczba osób korzystających z Klubu w tym roku wyniesie co najmniej 250 osób.

 

Oferent/Oferenci jest/są zobowiązany/i do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

UWAGA:

Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 403/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099


 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – zwanej w dalszej części ogłoszenia Ustawą, nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

2. Wymagany minimalny wkład własny finansowy Oferenta wynosi 3% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu własnego finansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

3. Wymagany minimalny wkład własny niefinansowy Oferenta (osobowy i rzeczowy) wynosi 7% kwoty wnioskowanej dotacji. Oferty niezawierające wymaganego minimalnego wkładu własnego niefinansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

Maksymalna stawka godzinowa przy obliczaniu kosztów pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków wynosi - 40 zł, z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez wolontariusza.

4. Jedna oferta może dotyczyć prowadzenia wyłącznie jednego Klubu Rodziców z dziećmi do lat 3.

5. W konkursie do realizacji zadania publicznego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. Dotacja na prowadzenie jednego Klubu może wynieść maksymalnie:

1) 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w tym do 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na doposażenie Klubu,

2) 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych) na realizację zadania publicznego w 2021 roku, w tym do 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na doposażenie Klubu,

3) 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) na realizację zadania publicznego w okresie od 1 stycznia 2022 roku, do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji, w danym roku przekraczać będzie możliwą maksymalną kwotę dotacji, będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

6. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w 2020 oraz 2021 roku, można uwzględnić zakup doposażenia Klubu, przy czym koszt ten w danym roku nie może przekroczyć 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Należy wykazać go w kosztach realizacji działań w ramach zadania publicznego.

7. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Gminy Miejskiej Kraków może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

8. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. Ustawy, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

9. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

10. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

11. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 10 % danego kosztu.

12. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (w odniesieniu do poszczególnych działań zaplanowanych w harmonogramie działań) w postaci uzupełnionego, obligatoryjnego załącznika do oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

13. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu własnego niefinansowego w tym osobowego i rzeczowego, na każdy rok realizacji zadania publicznego wskazanego w kosztach realizacji zadania a także opisu wkładu własnego finansowego z podziałem na każdy rok realizacji zadania publicznego, poprzez uzupełnienie sekcji VI oferty poz. 3 – „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oaz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

14. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

15. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

16. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

17. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy Oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy Oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują uzgodnień, celem doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

18. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

19. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

20. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami Ustawy, po podpisaniu umowy z wyłonionym/i Oferentem/ami.

21. W przypadku gdy w okresie realizacji zadania publicznego występować będzie stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, Strony mogą uzgodnić alternatywny sposób realizacji zadania publicznego w części lub w całości oraz dokonać uzgodnień w zakresie planowanych do osiągnięcia rezultatów przedmiotowego zadania lub rozwiązać umowę.

22. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do kontaktu z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, celem potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i uzgodnienia warunków jego realizacji, w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.

23. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

24. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 19 i 20.

25. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

26. Wykorzystanie dotacji będzie możliwe nie wcześniej niż po zawarciu umowy dotacyjnej z Gminą Miejską Kraków oraz nie później niż do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania publicznego, nie przekraczając jednocześnie dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym przyznano dotację.

27. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kraków niewykorzystane w terminie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

28. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, Oferent sporządza sprawozdania, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 2 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionych statutowo osób oraz pieczątkami imiennymi.

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 20 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 4B, piętro 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta/Oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 3 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl.

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 4B, piętro 3 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków). Termin składania ofert określony został w dziale pn. „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT” (powyżej).

4. W przypadku, kiedy prowadzona działalność pożytku publicznego oraz upoważnienie do reprezentowania Podmiotu wynika z innych rejestrów niż Krajowy Rejestr Sądowy, Organizacja zobowiązana jest do dołączenia odpisu z właściwych rejestrów do składanej oferty.

5. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

7. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

8. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

9. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem);

3) złożenie formularza oferty bez wymaganego załącznika;

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, które zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzą działalności w dziedzinie objętej konkursem;

7) złożenie oferty w niejednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego;

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;

9) złożenie oferty niezawierającej wymaganego minimalnego wkładu własnego finansowego Oferenta, określonego w ogłoszeniu konkursowym;

10) złożenie oferty niezawierającej wymaganego minimalnego wkładu własnego niefinansowego (w tym osobowego i rzeczowego), określonego w ogłoszeniu konkursowym;

11) złożenie oferty dotyczącej prowadzenia więcej niż jednego Klubu;

12) złożenie oferty, w której wnioskowana dotacja w danym roku przekracza maksymalną kwotę dotacji na jeden Klub, określoną w ogłoszeniu o konkursie.

10. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej Oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

11. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej lokalu, w którym Oferent zamierza realizować zadanie publiczne.

12. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia.

13. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert niespełniających wymogów formalnych.

14. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 5 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

15. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy udział środków własnych finansowych,

5) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

16. Dotację może otrzymać Oferent jeżeli złożona przez niego oferta otrzyma co najmniej 19 punktów.

17. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona, w terminie do dnia 31 października 2020 r.

18. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

19. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu,

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

20. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS:

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu, z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, Referacie ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 4B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12/616-50-58 lub 12/616-19-81 – w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej, w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, na realizację zadania pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

2. Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący Komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący Komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona wybiera do Komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 Ustawy oraz innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadanym przez nich doświadczeniem w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy.

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP, korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm.),

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy,

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata oraz podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Reprezentant organizacji pozarządowych powołany do komisji konkursowej będzie zobowiązany, po zapoznaniu się z listą złożonych ofert do złożenia na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej oświadczenia o braku konfliktu interesów wobec Oferentów uczestniczących w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

11. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 3 sierpnia 2020 roku o godz. 10.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój 4B, piętro 3 w godz. 7.40-15.30 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl

12. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do Oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY: 

1. Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXX/792/19 z dnia 5 grudnia 2019 r.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

załącznik nr 1 – formularz analizy ryzyka związanego z realizacją zadania publicznego i sposób zapobiegania;

załącznik nr 2 – formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

załącznik nr 3 – formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu;

załącznik nr 4 – karta oceny formalnej oferty;

załącznik nr 5 – karta oceny merytorycznej oferty;

załącznik nr 6 – formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej;

załącznik nr 7 – formularz oświadczenia dla członka komisji konkursowej o braku konfliktu interesów wobec Oferentów uczestniczących w konkursie.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANTONINA BIAŁEK
Data wytworzenia:
2020-07-24
Data publikacji:
2020-07-24
Data aktualizacji:
2020-07-24