Komunikat dot. nielegalnych miejsc magazynowania odpadów oraz nielegalnych transportów odpadów

K O M U N I K A T

dot. nielegalnych miejsc magazynowania odpadów oraz nielegalnych transportów odpadów.

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w związku z pojawieniem się informacji o powstawaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsc nielegalnego magazynowania odpadów oraz wzrostem liczby zatrzymanych, nielegalnych transportów odpadów, pragnie przestrzec właścicieli budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa przed zagrożeniem jakie niesie za sobą porzucenie odpadów na terenie będącym ich własnością.

Podkreślamy, że w sytuacji kiedy sprawca porzucenia odpadów nie zostanie zidentyfikowany koszt utylizacji tych odpadów będzie spoczywał na właścicielu terenu, a to może nawet przekraczać jego możliwości finansowe.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego składowania (magazynowania) odpadów na terenie Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Krakowa zobowiązany jest wydać nakaz ich usunięcia. Postępowania w sprawach wydania nakazu usunięcia odpadów składowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2020 r., poz. 797).

Zwracamy się zatem z apelem do właścicieli nieruchomości o zachowanie szczególnej ostrożności przy wynajmowaniu terenu na działalność związaną z gospodarką odpadami.

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2020-07-21
Data publikacji:
2020-07-21
Data aktualizacji:
2020-07-21