Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego nr: 126105_9.0004 położonego w jednostce ewidencyjnej 126105_9 Śródmieście

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w siedzibie Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Grunwaldzka 8, w pok. nr 20A, w terminie od 04.08.2020 r. do 24.08.2020 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego nr: 126105_9.0004 położonego w jednostce ewidencyjnej 126105_9 Śródmieście.

 

Dokumentacja tego projektu, składająca się z:

- rejestru gruntów,

- rejestru budynków,

- rejestru lokali,

- kartotek budynków,

- kartotek lokali,

- mapy ewidencyjnej,

opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393).

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie ma prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie wskazanych wyżej podmiotów, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyjaśnić wątpliwości i wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

 

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Andrzej Karpierz

Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2020-07-21
Data publikacji:
2020-07-21
Data aktualizacji:
2020-07-21