Dokument archiwalny
Zawiadomienie o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- ul. Christo Botewa.

WS-04.6220.41.2020.AD                                                                                                 Kraków, dnia 20 lipca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 20.03.2020 r. spółki: Noho Logistic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Słonecznikowa 6A, 30-213 Kraków, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą w ramach inwestycji pn.: Zespół hal magazynowo - logistycznych z zapleczami biurowo - socjalnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Działki nr: 400, 401/10, 401/4, 401/11, 438, 437, 173/52, 184/10, 184/11, 173/53, 173/42, 173/43, 249/1, 248/1, 248/3, 249/2, 248/4, 261/1, 261/2, 262, 263/1, 263/2, 327/15, 327/16, 298/1, 297/1, 297/2, 300/3, 300/4, 439, 185/13 obr. ew. nr 0022 Podgórze, powiat M. Kraków" przy ul. Christo Botewa.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z aktami sprawy w tym opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 08.06.2020 r., znak: NZ-PG-420-115/20, ZL/2012/05/737, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 08.06.2020 r., znak: OO.4220.1.157.2020.EB oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.07.2020 r., znak: KR.ZZŚ.2.435.160.2020.JC, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -15.00) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 12 616 8959.

 

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

 

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można w formie określonej w art. 63 § 1 k.p.a., w tym w szczególności:

  • pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach oraz na wskazanych wyżej zasadach,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 (poniedziałek - piątek w godz. 7.40 -15.00) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 12 616 8959.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

  1.  przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia:20 lipca 2020 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2020-07-20
Data publikacji:
2020-07-20
Data aktualizacji:
2020-07-20