Dokument archiwalny
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu planszy z tablicami - Zakrzówek

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do złożenia ofert na:

 

1. wykonanie projektu planszy z tablicami wg projektu wraz z konstrukcją oraz ich montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla użytku ekologicznego „Zakrzówek”

 

2. wykonanie tablic informacyjnych oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

a)  ostrzegawczych przed dzikimi zwierzętami,

b)  informacyjnych o zasadach karmienia dzikich zwierząt – ptaków wodnych oraz drobnych ptaków korzystających z karmników wśród zieleni miejskiej.

 

3. przeniesienie jednej z tablic informacyjnych o dokarmianiu ptaków, zlokalizowanej na podwórku przy ul. Mogilskiej 58/Zaleskiego 31 w inne miejsce, wskazane przez tut. Wydział.

 

Plansza dla użytku ekologicznego:

Planszę dla użytku ekologicznego należy wykonać z płyty kompozytowej wyklejonej nadrukiem z laminatem stałym o grubości 3 mm i zamontować na konstrukcji stalowej ocynkowanej na słupkach o przekroju koła o średnicy min 80 mm lub o przekroju kwadratu o boku 80 mm, zabetonowanych w gruncie. Plansza montowana na konstrukcji umieszczona na wysokości min. 100 cm nad poziomem gruntu.

 

Na planszy dla użytku ekologicznego „Zakrzówek” umieszczone są trzy tablice:

I. tablica z nazwą użytku ekologicznego „Zakrzówek”, Tablica z nazwą użytku „Zakrzówek” musi mieć kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1. Tło tablicy koloru czerwonego, w jej górnej części jest umieszczony symetrycznie wizerunek orła w koronie o wysokości i szerokości 8 cm, koloru białego; 8 cm poniżej wizerunku orła w koronie jest umieszczony symetrycznie napis: UŻYTEK EKOLOGICZNY ZAKRZÓWEK o wysokości liter 8 cm, w kolorze białym. Odstępy pomiędzy wizerunkiem orła w koronie a górną krawędzią tablicy i odległością napisów od krawędzi dolnej powinny być takie same.

 

II. tablica z informacją o zakazach na użytku ekologicznym „Zakrzówek”. Tablica informująca o zakazach na użytku ekologicznym „Zakrzówek” winna mieć kształt prostokąta o wymiarach zależnych od długości napisów przy stosunku szerokości do jej wysokości 3:1. Tło tablicy koloru białego, 8 cm poniżej górnej krawędzi tablicy jest umieszczony symetrycznie właściwy ze względu na formę ochrony przyrody napis o wysokości liter 3 cm, w kolorze czarnym o treści:

 

NA OBSZARZE UŻYTKU EKOLOGICZNEGO ZABRANIA SIĘ:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;

11) umieszczania tablic reklamowych.

 

Odstępy między kolejnymi rzędami napisów muszą wynosić 3 cm oraz odstęp między ostatnim rzędem napisów a dolną krawędzią tablicy 8 cm. Odstęp pomiędzy lewą krawędzią tablicy a poszczególnymi rzędami napisów dotyczących zakazów wynosi 3 cm, wysokość liter, w kolorze czarnym, w kolejnych rzędach napisów dotyczących zakazów wynosi 3 cm.

 

III. tablica o celu ochrony, powierzchni, akcie powołującym oraz mapa wyznaczająca granice użytku „Zakrzówek”

Tablica o celu ochrony, powierzchni, akcie powołującym oraz mapa wyznaczająca granice użytku dla użytku ekologicznego „Zakrzówek” powinna zawierać tekst:

Powierzchnia 17,50 ha. Celem ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek” jest ochrona mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania lub miejsc sezonowego przebywania. Na tablicy umieszcza się załącznik graficzny z zasięgiem granic oraz podstawę prawną: UCHWAŁA NR CXI/2916/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”. Format tablicy uzależniony od rozmieszczenia dwóch pierwszych tablic na planszy.

Tablice informacyjne:

Tablice informacyjne o wymiarach 40 cm/80 cm (szer./wys.) należy wykonać z płyty kompozytowej wyklejonej nadrukiem z laminatem stałym o grubości 3 mm i zamontować na konstrukcji stalowej na słupkach o przekroju koła o średnicy dostosowanej do wymiarów tablicy, posadowionych w gruncie. Stalowa konstrukcja tablicy powinna być wzmocniona kątownikami lub innymi kształtownikami metalowymi zamontowanymi z tyłu tablicy, przy jej krawędziach. Tablica montowana na konstrukcji umieszczona na wysokości min. 100 cm nad poziomem gruntu.

 

Zamawiający dysponuje gotowymi projektami tablic w formacie PDF.

Zamawiający wskaże docelowe lokalizacje tablic na terenie Gminy Miejskiej Kraków po podpisaniu umowy.

 

Prosimy o podanie ceny jednostkowej tablicy wraz z montażem przy założeniu, iż wykonanych zostanie od 15 do 30 sztuk tablic.

 

Termin realizacji zlecenia ustala się do 30 września 2020 r.

 

Termin składania ofert do 14.07.2020 r. w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska os. Zgody 2, 31-949 Kraków lub drogą e-mail na adres: ws.umk@um.krakow.pl

 

Ofertę należy przygotować wg wzoru załączonego w formularzu do pisma.

 

Decydującym kryterium wyboru oferty jest cena. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje za pomocą poczty internetowej.

 

Zakres zamówienia może ulec ograniczeniu w przypadku, gdy cena usługi przekroczy wysokość środków przeznaczonych na ten cel.

 

Przewidywany okres gwarancji na tablice nie obejmujący zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie oraz zdarzenia losowe winien wynosić 36 miesięcy.

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest inspektor Anna Gumułczyńska; telefon (12) 616 88 89

 

 

 

 Załącznik:

1. Formularz ofertowy.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2020-07-01
Data publikacji:
2020-07-01
Data aktualizacji:
2020-07-01