Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-4.6730.2.1054.2018.LBI

„Budowa budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zjazdem, komunikacją wewnętrzną, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz nadbudowa i przebudowa na cele mieszkalne budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 242/3, 243/5, 244/16, 243/9, 243/10, 243/7, 560/1, 569, 242/12, 243/14 obr. 3 Krowodrza, przy ul. Zakątek w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 04.06.2020 r.

AU-02-4.6730.2.1054.2018.LBI

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji znak AU-2/6730.2/271/2020 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, zjazdem, komunikacją wewnętrzną, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną oraz nadbudowa i przebudowa na cele mieszkalne budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 242/3, 243/5, 244/16, 243/9, 243/10, 243/7, 560/1, 569, 242/12, 243/14 obr. 3 Krowodrza, przy ul. Zakątek w Krakowie”.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków/Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.06.2020 r.

 

Jednocześnie, z uwagi na konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuje się o ograniczonej możliwości osobistego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w lokalu organu administracji publicznej (tj. w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków). Zapoznanie z aktami sprawy możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty z inspektorem prowadzącym sprawę.

Kontakt z urzędem możliwy jest także z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego). W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) - z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.

Ponadto informuje się o możliwości założenia konta na Portalu Klienta, za pośrednictwem którego strona ma możliwość zapoznania się z etapami rozpatrywanej sprawy oraz treścią zgromadzonych pism i dokumentów (instrukcja obsługi Portalu Klienta w załączeniu).

 

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Składanie uwag może odbywać się również poprzez skrzynkę mailową organu uwagi-au@um.krakow.pl z wyróżnikiem sprawy w postaci jej sygnatury w tytule maila.

 

Godziny kontaktu telefonicznego: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 7.40-15.00.

Inspektor prowadzący sprawę: Lucyna Bińczycka, tel. nr 12 616 81 59, e-mail:

Lucyna.Binczycka@um.krakow.pl.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA BIŃCZYCKA
Data wytworzenia:
2020-06-04
Data publikacji:
2020-06-04
Data aktualizacji:
2020-06-04