Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-usługowego B4 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku hotelowego z usługami H1 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku biurowo-usługowego B5 z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr. 551/14, obr. 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej w Krakowie; oraz Budowa instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych w ramach inwestycji p.n. Budowa budynku biurowo-usługowego B4 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku hotelowego z usługami H1 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku biurowo-usługowego B5 z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr. 551/14, obr. 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.144.2019.AD

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

I. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 02.06.2020r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.144.2019.AD o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-usługowego B4 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku hotelowego z usługami H1 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku biurowo-usługowego B5 z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr. 551/14, obr. 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej w Krakowie; oraz Budowa instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych w ramach inwestycji p.n. Budowa budynku biurowo-usługowego B4 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku hotelowego z usługami H1 z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, budowa budynku biurowo-usługowego B5 z trzykondygnacyjnym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr. 551/14, obr. 5 Śródmieście przy ul. Fabrycznej w Krakowie”.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek spółki: F.R.B. INTER-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Rozrywka 24/55, 31-419 Kraków.

 

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w UUOŚ, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -15.00) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 12 616 8959.

 

II. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: WS-04.6220.144.2019.AD z dnia 02.06.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -15.00) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 12 616 8959 lub odpis decyzji podlega udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a., z zastrzeżeniem art. 35 § 5 k.p.a.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna

z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 03 czerwca 2020r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2020-06-03
Data publikacji:
2020-06-03
Data aktualizacji:
2020-06-03