Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. „Zróbmy to razem!”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Zróbmy to razem!” złożonego w formie oferty przez  Stowarzyszenie FestivALT z siedzibą przy ul. Dietla 29/1, 30-070 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2020 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 2 lub drogą elektroniczną na adres: otwarty@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

W załączeniu:


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2020-06-02
Data publikacji:
2020-06-02
Data aktualizacji:
2020-06-02