Dokument archiwalny
Obwieszczenie o nożliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Rozbudowa Kampusu Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Kraków-Prokocim"

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.66.2019.KG

Kraków, dnia 02.06.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 04.04.2019 r. Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Kampusu Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Kraków-Prokocim" w Krakowie obejmującego budowę budynków dydaktycznych, administracyjnych, dydaktyczno-administracyjnych, budynku laboratoryjnego wraz ze zwierzętarnią, parkingiem wielopoziomowym, garażami podziemnymi, ogrodem doświadczalnym, układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 74/1, 81/2, 82/2, 83/2, 83/8, 84/3, 84/2, 84/6, 87/1, 87/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 88/9, 89/1, 89/2, 90, 91, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 103/1, 104/2, 104/3, 105/8, 105/9, 109/10, 109/11, 109/12, 109/13, 109/14, 109/23, 109/52, 109/53, 137/5, 137/6, 137/7, 141/1, 141/6, 141/7, 141/9, 141/10, 142/11, 142/14, 165 obr. 59 Podgórze" przy ul. Kostaneckiego, Medycznej, Obronnej i Badurskiego w Krakowie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) oraz art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712), zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy w tym opiniami: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia 14.04.2020r., znak: NZ-PG-420-28/20, ZL/2020/02/184, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27.04.2020 r., znak: OO.4220.1.41.2020.TP oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.03.2020 r., znak: KR.ZZŚ.435.36.2020.MN, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -15.00) po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty, której termin należy uzgodnić bezpośrednio z pracownikiem prowadzącym sprawę, pod numerem 12 616 8883.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można w formie określonej w art. 63 § 1 k.p.a., w tym

w szczególności:

- pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

- ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach oraz na wskazanych wyżej zasadach,

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie epuap.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 02 czerwca 2020r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2020-06-02
Data publikacji:
2020-06-02
Data aktualizacji:
2020-06-02