Dokument archiwalny
AU-02-5.6730.2.1250.2018.MKW

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zewnętrznymi miejscami postojowymi wraz z instalacją wewnętrzną wod.-kan., elektryczną, wentylacją mechaniczną, C.O., C.W.U. na dz. nr 239/2, 239/3, 239/5, 240/11, 240/12, 241/1, 241/2, 242/1, 242/4, 243/4, 243/8, 244/6, 244/17, 244/19 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze oraz budowa zjazdu i infrastruktury technicznej na dz. nr 242/3, 243/3, 693/10, 693/15, 693/36, 375/3, 375/5, obr. P-33 jedn. ewid. Podgrze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie.”

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 02.06.2020r.

AU-02-5.6730.2.1250.2018.MKW

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 01.06.2020r. postanowienia o zawieszeniu postępowania, w sprawie znak AU-02-5.6730.2.1250.2018.MKW, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zewnętrznymi miejscami postojowymi wraz z instalacją wewnętrzną wod.-kan., elektryczną, wentylacją mechaniczną, C.O., C.W.U. na dz. nr 239/2, 239/3, 239/5, 240/11, 240/12, 241/1, 241/2, 242/1, 242/4, 243/4, 243/8, 244/6, 244/17, 244/19 obr. P-33 jedn. ewid. Podgórze oraz budowa zjazdu i infrastruktury technicznej na dz. nr 242/3, 243/3, 693/10, 693/15, 693/36, 375/3, 375/5, obr. P-33 jedn. ewid. Podgrze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie.”

 

Od powyższego postanowienia stronie postępowania przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego zażalenie tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, Kraków, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2 oraz art. 144 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 02.06.2020 r.

 

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA KUKLA-WORDLICZEK
Data wytworzenia:
2020-06-02
Data publikacji:
2020-06-02
Data aktualizacji:
2020-06-02