Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

 Zawiadomienie o wydaniu decyzji • znak: WS-05.6131.1.624.2019.KZ1 zezwalającej na usunięcie drzew

• znak: WS-05.6131.1.624.2019.KZ2 niezezwalająca usunięcie drzew • znak: WS-05.6131.1.624.2019.KZ3 umarzającej postępowanie na usunięcie drzewa.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-05.6131.1.624.2019.KZ

Kraków, dnia 29.05.2020r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 55) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 30-03-2020 r.:

• znak: WS-05.6131.1.624.2019.KZ1 zezwalającej na usunięcie 18 szt. drzew (2 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna: nr 1 o obw. pnia 82+73 cm z terenu przy ul. Aleksandry 21, dz. nr 243/11 obr. 57 Podgórze i nr 21 o obw. pnia 76 cm z terenu przy ul. Barbary 14, dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze, 7 szt. drzew z gatunku jarząb pospolity: nr 2 o obw. pnia 42 cm z terenu przy ul. Aleksandry 21, dz. nr 243/11 obr. 57 Podgórze, nr 3 o obw. pnia 58+31+33 cm z terenu przy ul. Aleksandry 23, dz. nr 247/8 obr. 57 Podgórze, nr 10 o obw. pnia 58 cm z terenu przy ul. Heleny 24, dz. nr 232/126 obr. 57 Podgórze, nr 11 o obw. pnia 90 cm z terenu przy ul. Heleny 22, dz. nr 232/125 obr. 57 Podgórze, nr 17 o obw. pnia 55 cm z terenu przy ul. Heleny 10, dz. nr 232/132 obr. 57 Podgórze, nr 20 o obw. pnia 77 cm z terenu przy ul. Barbary 14, dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze, nr 24 o obw. pnia 54 cm z terenu przy ul. Telimeny 15-17, dz. nr 169/29 obr. 56 Podgórze, 2 szt. drzew z gatunku sumak octowiec: nr 15 o obw. pnia 76 cm z terenu przy ul. Heleny 16, dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, nr 25 o obw. pnia 62 cm z terenu przy ul. Telimeny 19, dz. nr 409/2 obr. 56 Podgórze, 1 szt. drzewa z gatunku klon jawor nr 5 o obw. pnia 37 cm na terenie przy ul. Aleksandry 25, dz. nr 137/37 obr. 57 Podgórze, 1 szt. drzewa z gatunku czeremcha zwyczajna nr 12 o obw. pnia 190 cm z terenu przy ul. Heleny – garaże, dz. nr 232/161 obr. 57 Podgórze, 2 szt. drzew z gatunku robinia akacjowa: nr 14 o obw. pnia 78 cm z terenu przy ul. Heleny 16, dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, nr 16 o obw. pnia 54 cm z terenu przy ul. Heleny 14, dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, 1 szt. drzewa z gatunku sosna zwyczajna nr 18 o obw. pnia 85 cm z terenu przy ul. Barbary 14, dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze, 1 szt. drzewa z gatunku jabłoń domowa nr 23 o obw. pnia 150 cm z terenu przy ul. Telimeny – Plac zabaw, dz. nr 409/5 obr. 56 Podgórze), z jednoczesnym nałożeniem warunku nasadzeń zastępczych drzew z gatunku: buk zwyczajny, dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy, grab pospolity, klon zwyczajny, klon polny, klon jawor, jarząb szwedzki, jarząb mączny, kasztanowiec zwyczajny, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, miłorząb dwuklapowy, robinia akacjowa, jabłoń ozdobna, grusza ozdobna, śliwa ozdobna, wiśnia ozdobna o obw. pnia 16 – 18 cm na wysokości 100 cm, w ilości: 2 szt. nowych drzew na terenie przy ul. Aleksandry 21, dz. nr 243/11 obr. 57 Podgórze, 1 szt. nowego drzewa na terenie przy ul. Aleksandry 23, dz. nr 247/8 obr. 57 Podgórze, 2 szt. nowych drzew na terenie przy ul. Aleksandry 25, dz. nr 137/37 obr. 57 Podgórze, 1 szt. nowego drzewa na terenie przy ul. Heleny 24, dz. nr 232/126 obr. 57 Podgórze, 1 szt. nowego drzewa na terenie przy ul. Heleny – przy parkingu, dz. nr 232/162 obr. 57 Podgórze, 1 szt. nowego drzewa na terenie przy ul. Heleny 22, dz. nr 232/125 obr. 57 Podgórze, 2 szt. nowych drzew na terenie przy ul. Heleny 16, dz. nr 232/124 obr. 57 Podgórze, 1 szt. nowego drzewa na terenie przy ul. Heleny 14, dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, 1 szt. nowego drzewa na terenie przy ul. Heleny 10, dz. nr 232/132 obr. 57 Podgórze, 3 szt. nowych drzew na terenie przy ul. Barbary 14, dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze, 1 szt. nowego drzewa na terenie przy ul. Telimeny – Plac zabaw, dz. nr 409/5 obr. 56 Podgórze, 1 szt. nowego drzewa na terenie przy ul. Telimeny 15-17, dz. nr 169/29 obr. 56 Podgórze, 1 szt. nowego drzewa na terenie przy ul. Telimeny 19, dz. nr 409/2 obr. 56 Podgórze,

 

• znak: WS-05.6131.1.624.2019.KZ2 niezezwalająca usunięcie 6 szt. drzew (4 szt. drzew z gatunku świerk pospolity: nr 6 o obw. pnia 90 cm, nr 7 o obw. pnia 86 cm, nr 9 o obw. pnia 68 cm z terenu przy ul. Heleny 24, dz. nr 232/126 obr. 57 Podgórze i nr 19 o obw. pnia 121 cm z terenu przy ul. Barbary 14, dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze oraz 2 szt. drzew z gatunku żywotnik zachodni: nr 8 o obw. pnia 50+21 cm z terenu przy ul. Heleny 24, dz. nr 232/126 obr. 57 Podgórze i nr 13 o obw. pnia 92 cm z terenu przy ul. Heleny 16 obr. 232/124 obr. 57 Podgórze),

 

• znak: WS-05.6131.1.624.2019.KZ3 umarzającej postępowanie na usunięcie 2 szt. drzewa (1 szt. drzewa z gatunku świerk pospolity nr 22 o obw. pnia 42 cm z terenu przy ul. Barbary 14, dz. nr 29/164 obr. 57 Podgórze i 1 szt. drzewa z gatunku sumak octowiec nr 4 o obw. pnia 44+45+47+41 cm z terenu przy ul. Aleksandry 25, dz. nr 137/37 obr. 57 Podgórze).

 

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 427 (poniedziałek- piątek: 7.40 – 15.30).

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 1 czerwca 2020r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2020-06-01
Data publikacji:
2020-06-01
Data aktualizacji:
2020-06-01