Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży lub działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Tytuł zadania publicznego: Pracownia Piastów 22

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży lub działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Tytuł zadania publicznego: "Pracownia Piastów 22".

Termin składania ofert upływa 22 czerwca 2020 r. o godz. 15.00

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży lub działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

Tytuł zadania publicznego: „Pracownia Piastów 22”.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

1) w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

2) w 2021 roku – 294 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),

3) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku – 196 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania publicznego: 1 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokal na terenie Miasta Krakowa, os. Piastów 22 o łącznej powierzchni 170,93 m2.


Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz 2019 nie przeznaczyła żadnych środków na realizację przedmiotowego zadania.


Warunki realizacji zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Pracownia Piastów 22”.

 

1. Adresaci zadania publicznego


Adresatami zadania publicznego są zamieszkali, uczący się lub pracujący na terenie Gminy Miejskiej Kraków młodzi ludzie w wieku 13-26 lat oraz zamieszkali na terenie miasta Krakowa rodzice (poprzez, których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo.

 

2. Zadania Pracowni Piastów 22, zwanej dalej także „Pracownią”


Realizacja zadania publicznego obejmuje prowadzenie stacjonarnej Pracowni – moderowanej

i bezpłatnej przestrzeni dla młodych ludzi w wieku 13-26, a także miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo.

W ramach działalności Pracowni winny być stworzone przyjazne warunki, w których młodzi ludzie czują się swobodnie i chcą realizować swoje potrzeby związane z nauką, uczestnictwem w kulturze oraz aktywnością społeczną lub obywatelską. Program Pracowni powinien odpowiadać na potrzeby młodzieży związane ze spędzaniem wolnego czasu. Pracownia ma być miejscem gdzie młodzi chcą pobyć sami, ale też mogą spotkać się ze znajomymi, wymieniać doświadczenia, myśli, oraz uzyskać wsparcie dla swoich pasji i zainteresowań.

W odniesieniu do działań na rzecz rodziców z dziećmi oraz osób oczekujących na potomstwo Pracownia powinna stworzyć przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi z wychowywaniem dzieci. Pracownia ma prowadzić działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców. Zajęcia w Pracowni powinny być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W opracowaniu programu zajęć winni brać udział ww. adresaci zadania, tak aby odpowiadał on ich potrzebom.

 

Pracownia realizuje swoje działania w szczególności poprzez:

a) pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji, wymiany doświadczeń oraz spędzania wolnego czasu dla młodzieży w wieku 13-26 lat, rodziców z dziećmi oraz osób oczekujących na potomstwo;

b) przygotowanie przestrzeni do działania dla młodzieży w wieku 13-26 lat, w której młodzi będą chcieli uczestniczyć lub sami ją kreować oraz przestrzeni dla rodziców z dziećmi;

c) zapewnienie moderatora/opiekuna młodzieży w godzinach otwarcia Pracowni;

d) zapewnienie przez cały okres realizacji działań na rzecz rodziców z dziećmi, co najmniej 1 animatora;

e) organizację zajęć dla młodzieży;

f) realizację inicjatyw zaproponowanych przez młodzież korzystającą z Pracowni;

g) organizację i prowadzenie spotkań integracyjnych dla adresatów zadania, zapobiegających izolacji społecznej;

h) organizację spotkań integracyjnych dla lokalnej społeczności również o charakterze międzypokoleniowym;

i) organizację na rzecz rodziców z dziećmi w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku) minimum jednego spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów, o których mowa w lit. j-k (poniżej);

j) organizację spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami tj.: z psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień, specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pielęgniarką środowiskową, położną, logopedą, dietetykiem, pedagogiem, ratownikiem medycznym, prawnikiem, nauczycielem j. polskiego dla obcokrajowców i innymi specjalistami, w tym posługującymi się językiem obcym, np. angielskim lub ukraińskim, w zależności od potrzeb osób korzystających z Pracowni;

k) realizację zajęć/warsztatów w tym:

- edukacyjnych, kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych dla rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo, w tym dla osób nieposługujących się j. polskim, np.: podnoszących świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, rozwijających umiejętności rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu wiedzy o laktacji, promujących zdrowy tryb życia, w tym żywienia, ułatwiających powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, doradztwo zawodowe, warsztaty wizażu, zajęcia ze stylistką, brafitterką, fitness dla rodziców z dziećmi, joga dla kobiet w ciąży, zajęcia dedykowane ojcom (także przyszłym), zajęcia językowe;

- ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku do lat 3 – np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne, sensoryczne, nauka języka obcego przez zabawę;

l) stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia;

m) prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka;

n) realizację innych działań według pomysłu Oferenta lub odbiorców zadania publicznego.

Spotkania ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające potrzeby cudzoziemców nieposługujących się j. polskim, powinny być organizowane w przypadku takiego zapotrzebowania ze strony odbiorców zadania publicznego, z zastrzeżeniem, że zajęcia dedykowane dla ww. odbiorców nie mogą być dominującymi Pracowni.

Co najmniej 1 raz w miesiącu , w ramach działań organizowanych na rzecz rodziców z dziećmi, winny być organizowane spotkania ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające także potrzeby:

a) rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami;

b) dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców.

Zajęcia te nie muszą być realizowane w przypadku braku zapotrzebowania ze strony adresatów zadania publicznego. Jednocześnie zastrzega się, że zajęcia dedykowane dla ww. odbiorców nie mogą być dominującymi w Pracowni.

W odniesieniu do działań realizowanych na rzecz rodziców z dziećmi zastrzega się, że dzieci mogą przebywać w Pracowni wyłącznie z opiekunem, który zapewnia dziecku/dzieciom opiekę.

Program zajęć Pracowni należy szczegółowo opisać w sekcji III poz. 3 oferty.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby młodych ludzi, rodziców z dziećmi i osób korzystających z Pracowni.

W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Pracowni powinno korzystać co najmniej 400 osób miesięcznie, z zastrzeżeniem postanowień określonych w dziale pn. „Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego”. Ta sama osoba może być liczona wielokrotnie,

z tym, że w danym dniu tylko raz.

 

3. Funkcjonowanie Pracowni i warunki lokalowe

 

Pracownia powinna być otwarta we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez:

a) minimum 5 godzin dziennie dla rodziców z dziećmi oraz osób oczekujących na potomstwo do lat 3, do godziny 14.00, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00.

b) minimum 7 godzin dziennie, maksymalnie do godz. 20.00 dla młodzieży w wieku 13-26 lat.

Pracownia powinna być otwarta także w min. 3 soboty w miesiącu w godzinach od 9.00-15.00 (w tym dwie soboty powinny być przeznaczone na zajęcia dla młodzieży w wieku od 13-26 lat oraz jedna dla rodziców z dziećmi). Dopuszcza się zmiany w tym zakresie na etapie realizacji zadania publicznego w zależności od potrzeb lokalnej społeczności. Zmiany te wymagają akceptacji Zleceniodawcy.

W ofercie należy w szczególności wskazać ile razy w ciągu miesiąca/roku będzie prowadzona Pracownia i przez ile godzin.

Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

Pracownia ma być prowadzona w lokalu wskazanym przez Gminę Miejską Kraków tj. lokal na os. Piastów 22 w Krakowie.

Lokal powinien zostać zaaranżowany i wyposażony przez wybranego w drodze konkursu Oferenta zgodnie z sugerowanym wykazem przedmiotów, stanowiącym Załącznik nr 8 do ogłoszenia, uwzględniając:

a) przestrzeń wspólną;

b) osobną przestrzeń dla osób w wieku od 13-26 lat;

c) osobną przestrzeń dla rodziców z dziećmi i osób spodziewających się potomstwa.

Koszty związane z aranżacją i wyposażeniem zostaną pokryte przez Oferenta z otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

 

Wybrany w drodze konkursu Oferent podpisze umowę najmu z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie na pomieszczenia będące siedzibą „Pracowni Piastów 22” z czynszem i pozostałymi kosztami eksploatacyjnymi w wysokości wskazanej w Załączniku nr 9 do ogłoszenia.

Opłata za usługi sprzątania w pomieszczeniach, w których realizowane będzie zadanie publiczne, koszty obsługi informatycznej, koszty telefonu i dostępu do Internetu, monitoringu oraz podatku od nieruchomości naliczanego za okres korzystania z udostępnionych pomieszczeń powinny również zostać uwzględnione w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

Dodatkowo, Oferent będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat.

Wysokość wykazanych opłat może uleć zmianie w trakcie realizacji zadania publicznego. Oferent sporządzając zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego powinien w nim uwzględnić możliwość wzrostu stawek czynszu i mediów.

 

Przedstawiciele Oferenta mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 12 616 52 73.

Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu Regulaminu funkcjonowania „Pracowni Piastów 22”. Regulamin jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

Osoby przychodzące do Pracowni powinny podpisać akceptację Regulaminu Pracowni.

W przypadku osób niepełnoletnich konieczny będzie podpis rodziców/opiekunów prawnych. Oferent jest zobowiązany do wywieszenia w przestrzeni Pracowni i zaznajomienia

z regulaminem adresatów zadania.

 

Podmiot prowadzący Pracownie będzie zobowiązany do prowadzenia fanpage w mediach społecznościowych oraz do wywieszania w Pracowni, na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, co najmniej miesięcznego harmonogramu funkcjonowania Pracowni, z uwzględnieniem spotkań oraz zajęć/warsztatów, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty harmonogramem.

Osoby korzystające z oferty Pracowni powinny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy lub wody).

Do przebywania w Pracowni niepotrzebne są specjalne wcześniejsze zapisy, z wyjątkiem spotkań ze specjalistami. Natomiast na prowadzone w Pracowni zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

Oferent będzie zobowiązany do przeprowadzania, w porozumieniu ze Zleceniodawcą badania ankietowego wśród osób korzystających z oferty zajęciowej Pracowni. Sposób i termin/y przeprowadzenia badania, w tym jego zakres merytoryczny, jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

 

4. Kadra Pracowni


Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów, posiadających stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach związanych z potrzebami młodych ludzi w wieku 13-26 lat oraz wzrostem kompetencji rodziców oraz rozwojem dzieci do lat 3 i osób oczekujących na potomstwo.

Osoba zatrudniona na stanowisku moderatora młodzieży w wieku 13-26 lat powinna posiadać doświadczenie oraz kompetencje związane z pracą z młodzieżą, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Pracownia przez cały okres jej funkcjonowania na rzecz rodziców z dziećmi powinna także zapewniać animatora dla dzieci do lat 3.

 

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:


Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie, zgodnie z warunkami realizacji zadania publicznego „Pracowni Piastów 22”.

 

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 

1. Prowadzenie Pracowni dla młodzieży w wieku 13-26 lat oraz rodziców z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osób oczekujące na potomstwo w określonych dniach i godzinach.

2. Organizacja min. 2 razy w tygodniu zajęć moderowanych dla młodych (warsztaty, zajęcia poruszające aktualne problemy, tematykę obywatelską, zajęcia w zakresie rozwoju osobistego, wolontariatu, szkolenia umiejętności, praca w grupie itp.). Każde zajęcia powinny trwać min. 1 h zegarową.

3. Organizacja wydarzeń kulturalnych skierowanych do młodzieży w wieku 13-26 lat oraz zajęć z zakresu edukacji kulturowej pobudzających kreatywność i twórczość młodych.

4. Prowadzenie projektów edukacyjnych, społecznych skierowanych do młodzieży w wieku 13-26 lat.

5. Organizacja akcji i wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej.

6. Organizacja różnorodnych form edukacji międzyrówieśniczej.

7. Organizacja projektów wielokulturowych kształcących postawę otwartości i tolerancji na różnorodność

8. Realizacja min. raz w miesiącu inicjatyw zaproponowanych przez młodzież korzystającą z Pracowni (spotkania ze znanymi ludźmi, zajęcia kreatywne, rozwijanie pasji, itp.).

9. Organizacja i prowadzenie spotkań integracyjnych dla lokalnej młodzieży, zapobiegających izolacji (min. 1 spotkanie w miesiącu).

10. Organizacja młodzieżowych projektów międzypokoleniowych dla lokalnej społeczności, w szczególności z Seniorami.

11. Organizacja spotkań integrujących młodzieżowych liderów.

12. Realizację innych działań według pomysłu Oferenta.

13. Organizacja w każdym dniu tygodnia minimum 1 spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów, o których mowa w pkt 14-15, w zakresie odpowiadającym potrzebom rodziców z dziećmi.

14. Realizacja spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami dla rodziców z dziećmi (co najmniej 4 spotkania w miesiącu w wymiarze minimum 240 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania – minimum 30 minut) w zakresie odpowiadającym potrzebom rodziców z dziećmi w wieku do 3 lat.

15. Realizacja zajęć/warsztatów dla rodziców z dziećmi (co najmniej 4 razy w tygodniu w wymiarze minimum 960 minut zajęć w miesiącu, czas trwania jednych zajęć/warsztatów – minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci do lat 3).

16. Zapewnienie przez cały okres realizacji działań na rzecz rodziców z dziećmi animatora.

17. Zapewnienie przez cały okres realizacji działań na rzecz młodzieży w wieku 13-26 lat moderatora.

18. W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Pracowni skorzysta co najmniej 400 osób miesięcznie (ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz). Gmina Miejska Kraków, w danym roku, może uznać rezultat za osiągnięty, jeżeli średniomiesięczna liczba osób korzystających z Pracowni w danym roku wyniesie co najmniej 400 osób.

19. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych, w tym: opracowanie logo „Pracowni Piastów 22”, stworzenie i prowadzenie dedykowanej strony internetowej (dopuszcza się wykorzystanie strony Oferenta), założenie i prowadzenie fanpage Pracowni: www.facebook.com/PracowniaPiastów22, tworzenie kampanii informacyjno-promocyjnych mających na celu zainteresowanie adresatów zadania publicznego ofertą Pracowni z wykorzystaniem plakatów, ulotek, mediów społecznościowych; tworzenie i udostępnianie kalendarza wydarzeń realizowanych przez Pracownię, przygotowanie oraz realizacja jednorazowych wydarzeń promocyjnych- m.in. otwarcie pracowni, akcje specjalne.

Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 403/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2019 poz. 688, poz. 1570, poz.2020, Dz. U. 2020 poz. 284) – zwanej w dalszej części ogłoszenia Ustawą, nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

2. W konkursie do realizacji zadania publicznego zostanie wybrana jedna oferta. Dotacja na prowadzenie Pracowni może wynieść maksymalnie:

1) w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – 260 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym do 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) z przeznaczeniem na aranżację i wyposażenie Pracowni.

2) w 2021 roku – 294 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), w tym 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na doposażenie Pracowni.

3) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku – 196 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Oferty, w których wnioskowana kwota dotacji będzie przekraczać możliwą maksymalną kwotę dotacji będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.

3. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w 2020 oraz 2021 roku, można uwzględnić zakup doposażenia Pracowni. Należy wykazać go w kosztach realizacji działań w ramach zadania publicznego.

4. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Gminy Miejskiej Kraków może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

5. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3. Ustawy, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

6. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków oraz młodzież w wieku 13-26 lat ucząca się i pracująca na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

7. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

8. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 10 % danego kosztu.

9. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego, w tym uwzględniając zagrożenie epidemiologiczne oraz wskazania sposobów zapobiegania im (w odniesieniu do poszczególnych działań zaplanowanych w harmonogramie działań) w postaci uzupełnionego, obligatoryjnego załącznika do oferty – załącznik nr 1 do ogłoszenia.

10. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie sekcji VI oferty poz. 3 – „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII”.

11. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

12. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695),

13. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

14. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy Oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy Oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują uzgodnień, celem doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

15. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

16. Warunkiem podpisania umowy dotacyjnej na realizację zadania publicznego jest nabycie praw do użytkowania wskazanego w ogłoszeniu lokalu na podstawie umowy najmu zawartej z Gminą Miejską Kraków - Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie na pomieszczenia będące siedzibą „Pracowni Piastów 22”.

17. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

18. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami Ustawy, po podpisaniu umowy z wyłonionym Oferentem.

19. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta zobowiązani są do kontaktu z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, celem potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i uzgodnienia warunków jego realizacji, w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.

20. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

21. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 17.

22. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

23. Wykorzystanie dotacji będzie możliwe nie wcześniej niż po zawarciu umowy dotacyjnej z Gminą Miejską Kraków oraz nie później niż do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania publicznego, nie przekraczając jednocześnie dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym przyznano dotację.

24. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kraków niewykorzystane w terminie, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

25. Z wykonania zadania publicznego objętego umową Oferent sporządza sprawozdania, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 2 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionych statutowo osób oraz pieczątkami imiennymi.

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22 czerwca 2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Młodzieży, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 16, piętro 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

 

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży lub działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (załącznik nr 3 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl.

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Młodzieży, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 16, piętro 3 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków). Termin składania ofert określony został w dziale pn. „SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT” (powyżej).

4. W przypadku, kiedy prowadzona działalność pożytku publicznego oraz upoważnienie do reprezentowania Podmiotu wynika z innych rejestrów niż Krajowy Rejestr Sądowy, Organizacja zobowiązana jest do dołączenia odpisu z właściwych rejestrów do składanej oferty.

5. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

6. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

7. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

8. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

9. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem);

3) złożenie formularza oferty bez wymaganego załącznika;

4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;

5) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

6) złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, które zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzą działalności w dziedzinie objętej konkursem;

7) złożenie oferty w niejednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego;

8) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS;

10. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej Oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

11. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia.

13. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert niespełniających wymogów formalnych.

14. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 5 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

15. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,

2) kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy wkład własny niefinansowy (w tym osobowy i rzeczowy),

5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Dotację może otrzymać Oferent , jeżeli złożona przez niego oferta otrzyma co najmniej 17 pkt.

16. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona,

17. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

18. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu,

oraz udostępnia się je w:

1) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

2) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl.

19. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

ZASADY UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIKUS:

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4. Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu, z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

INFORMACJE O KONKURSIE:

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.00 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, Referacie ds. Młodzieży, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 16, piętro 3 lub pod numerem tel. 12/616-52-73 lub 12/616-51-46– w zakresie zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ:

1. Ogłasza się nabór do komisji konkursowej, w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży lub na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, na realizację zadania pn. „Pracownia Piastów 22”.

2. Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

1) przewodniczący Komisji - przedstawiciel komórki merytorycznej, odpowiedzialnej za dany konkurs,

2) do trzech przedstawicieli komórki merytorycznej, w tym zastępca przewodniczącego,

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący Komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, biorące udział w konkursie.

6. Komisja konkursowa powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

7. Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego upoważniona wybiera do Komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3. ust. 3 Ustawy oraz innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadanym przez nich doświadczeniem w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy.

8. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP, korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 poz. 256),

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy,

4) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 6 do ogłoszenia, podpisany i wypełniony przez samego kandydata oraz podmiot zgłaszający kandydata/kandydatkę.

9. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

10. Reprezentant organizacji pozarządowych powołany do komisji konkursowej będzie zobowiązany, po zapoznaniu się z listą złożonych ofert do złożenia na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej oświadczenia o braku konfliktu interesów wobec Oferentów uczestniczących w konkursie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

11. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 9 czerwca 2020 roku o godz. 10.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Młodzieży, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 16, piętro 3 w godz. 7.40-15.30 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl

12. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do Oferentów biorących udział w konkursie ofert.

 

WAŻNE DOKUMENTY:

1. Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego

2020 r.

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 Ustawy, przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXX/792/19 z dnia 5 grudnia 2019 r.

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

załącznik nr 1- analiza ryzyka związanego z realizacją zadania publicznego

załącznik nr 2- formularz sprawozdania z realizacji zadania

załącznik nr 3- formularz oferty

załącznik nr 4- karta oceny formalnej

załącznik nr 5- karta oceny merytorycznej

załącznik nr 6- formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej

załącznik nr 7- formularz oświadczenia dla członka komisji konkursowej

załącznik nr 8 – wykaz wyposażenia Pracowni Piastów 22

załącznik nr 9 – informacja dotycząca opłat za najem i użytkowanie lokalu

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA OŻÓG
Data wytworzenia:
2020-06-01
Data publikacji:
2020-06-01
Data aktualizacji:
2020-06-02