Dokument archiwalny
termin przetargu: 2.07.2020 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Siostrzanej 8, lokalu mieszkalnego Nr 44 położonego przy ul. Armii Krajowej  Nr 2, niezabudowanej nieruchomości położónej przy ul. Stępice

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

 

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0353 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, składającej się z działek oznaczonych nr 70/1 o powierzchni 0,0277 ha, 70/3 o powierzchni 0,0076 ha, w obrębie P-53, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00188060/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi przy ul. Siostrzanej Nr 8.

 

Cena wywoławcza wynosi: 324 000,00 zł

Wadium wynosi: 33 000,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2174 – z póź. zm.).

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. z 2020, poz. 293), w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej Nr 31, w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN. Zgodnie z kierunkami zmian w strukturze przestrzennej dla tej jednostki, w odniesieniu do wskazanego wyżej przeznaczenia:

- istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jest do utrzymania, przekształcenia i uzupełnienia;

- powierzchnia biologicznie czynna wynosi minimum 50%;

- powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) wynosi minimum 30%;

- wysokość zabudowy mieszkaniowej wynosi do 9 m;

- wysokość zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej wynosi do 9 m;

- udział zabudowy usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi do 30%

 

Działka nr 70/1 zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym ze strychem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej 84,85 m2, wybudowanym w 1938 r. Budynek jest w części podpiwniczony. Dla obiektu tego nie została sporządzona ekspertyza stanu technicznego. Z protokołu z okresowej, rocznej kontroli stanu technicznego elementów budynku (budowli) sporządzonego w czerwcu 2018 r. wynika, iż stan techniczny budynku jest średni. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, gazową, kanalizacyjną (szambo), kanały wentylacji grawitacyjnej i kanały dymowe. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu. Obecnie budynek stanowi pustostan, nie jest w nim nikt zameldowany na pobyt stały lub czasowy.

We wschodniej części działki 70/3 posadowione są budynki gospodarcze drewniane i murowane, w stanie ruiny. Pozostała część działki 70/3 i działki nr 70/1 porośnięta jest drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew.

Wyżej opisana nieruchomość wraz z zabudowaniami nie jest wpisana do rejestru zabytków, znajduje się poza układami urbanistycznymi wpisanymi do rejestru zabytków, poza obszarami uznanymi za pomnik historii oraz park kulturowy, a także nie jest ujęta w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Nieruchomość położona jest poza obrębem strefy nadzoru archeologicznego, a na jej terenie nie ma zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych.

Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego, które przebiegają w ul. Siostrzanej. Wzdłuż północnej części działki nr 70/1 przebiega sieć gazowa oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, natomiast przez południową cześć działki nr 70/3 przebiega lokalna sieć kanalizacyjna. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Działka nr 70/1 w północnej części ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki metalowej łącznie z częścią działki nr 967/3 stanowiącej pas drogowy ul. Siostrzanej. W związku z powyższym wymaga ono przesunięcia tak, aby jego przebieg był zgodny z granicą nieruchomości.

Obsługa komunikacyjna do istniejącego zagospodarowania realizowana jest z ul. Siostrzanej, która posiada status drogi publicznej kategorii gminnej i pozostaje w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości – warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej dla ewentualnego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego na przedmiotowej nieruchomości określone zostaną na etapie postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla konkretnego programu inwestycyjnego oraz zaproponowanego sposobu obsługi komunikacyjnej zgodnie z procedurą ZDMK-33. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Działy III i IV księgi wieczystej KR1P/00188060/4 nie zawierają wpisów.

 

Osoby zainteresowane nabyciem budynku mogą go oglądać w dniach 8 i 26 czerwca 2020 r. w godz. 14.30 – 15.00.

 

 

mapa ewidencyjna

 

mapa z uzbrojeniem

 

 

 

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 44 o powierzchni użytkowej 51,65 m2, położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej Nr 2 objętego KW KR1P/00340431/0 wraz z udziałem wynoszącym 59/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 791/9 o powierzchni 0,6923 ha, położona w obrębie 2 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00183498/8

 

Cena wywoławcza wynosi: 387 000,00 zł

Wadium: 39 000,00 zł

 

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2174).

Budynek Nr 2 położony przy ul. Armii Krajowej, to blok mieszkalny, jedenastokondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony w II połowie XX wieku w technologii wielkiej płyty. Budynek jest ocieplony, elewacja odnowiona, stolarka okienna pcv, stolarka drzwi aluminiowa z przeszkleniami. W budynku jest klatka schodowa dwubiegowa o konstrukcji żelbetowej, budynek wyposażony jest w windę i monitoring.

Lokal Nr 44 położony jest w drugiej klatce, na siódmym piętrze i składa się z trzech pokoi o powierzchniach: 7,06 m2, 8,29 m2 i 20,55 m2, jasnej kuchni o powierzchni 6,45 m2, przedpokoju o powierzchni 5,80 m2, łazienki o powierzchni 2,63 m2 oraz pomieszczenia wc o powierzchni 0,87 m2. Dwa pokoje mają wystawę wschodnią, kuchnia i trzeci pokój zachodnią. Układ pomieszczeń w lokalu jest korzystny. Ściany w pomieszczeniach są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, częściowo wyłożone tapetami ściennymi, w przedpokoju ściany wyłożone są boazerią oraz zabudowane pawlaczami. W kuchni w części położona jest boazeria drewniana, w łazience i w pomieszczeniu wc terakota. Stolarka okienna jest plastikowa, drzwi płytowe, częściowo przeszklone. W lokalu zamontowane są grzejniki żeliwne, żeberkowe centralnego ogrzewania. Na podłogach w pokojach położony jest drewniany parkiet, w kuchni na skutek zalania panele podłogowe częściowo zostały usunięte, w łazience i pomieszczeniu wc położone są płytki ceramiczne. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Piwnice stanowią nieruchomość wspólną, a właściciele mieszkań mają prawo do wyłącznego korzystania z danej piwnicy. Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV ksiąg wieczystych KR1P/00340431/0 i KR1P/00183498/8 nie zawierają wpisów.

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 5 i 19 czerwca 2020 r. w godz. 14.00 – 14.30.

 

rzut lokalu

 

mapa ewidencyjna

 

 

3. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 103/1 o powierzchni 0,0555 ha, położonej w obrębie P-76, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Stępice, objętej KW KR1P/00494305/2.

 

Cena wywoławcza wynosi : 224 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT

Wadium wynosi: 23 000,00 zł

 

 

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Osiedle”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1.

Nieruchomość jest niezabudowana. Porośnięta jest drzewami i krzewami. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega sieć gazowa, natomiast na niewielkim fragmencie wzdłuż południowej granicy działki ( o długości około 8 metrów) planowana jest budowa napowietrznej sieci energetycznej SN 15kV i NN 0,4 kV. Aktem notarialnym Rep.A.nr 1993/2019 z dnia 18 marca 2019 r. ustanowiona została na rzecz TAURON Dystrybucja S.A służebność przesyłu polegająca na korzystaniu z działki nr 103/1 pasem o długości 8,0 m i szerokości 1,0 m i z działki nr 103/2 pasem o długości 12,0 m i szerokości 1,0 m z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację napowietrznych sieci energetycznych SN i NN.

Ulica Stępice nie została zaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i w myśl art. 8 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, stanowi drogę wewnętrzną. W/w ulica na przedmiotowym odcinku pozostaje w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa do linii istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego na działce nr 103/2 obr. 76 jedn. ewid. Podgórze.

Obsługa komunikacyjna działki nr 103/1 obr. 76 jedn. ewid. Podgórze winna odbywać się od drogi publicznej - ul. Bogocianka poprzez drogę wewnętrzną - ul. Stępice oraz projektowany zjazd na działkach nr: 305, 103/2 i 103/1. Z uwagi na powyższe równocześnie ze sprzedażą nieruchomości oznaczonej nr działki 103/1, po terenie części działki nr 103/2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, ustanowiona zostanie za jednorazowym wynagrodzeniem służebność gruntowa przejazdu, przechodu i przejścia z mediami, w sposób wskazany na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1828/2019 z dnia 23 lipca 2019 r., na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 103/1.

Nabywca nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 103/1 ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zobowiązany będzie do zapłaty, na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, jednorazowej opłaty w wysokości 1 043,00 zł netto + 23 % podatku VAT w wysokości 239,89 zł, tj. łącznie kwoty 1 282,89 zł brutto płatnej najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i ustanowienia służebności. Obowiązek urządzenia i utrzymania drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Służebność przechodu, przejazdu i przejścia z mediami uprawnia właściciela nieruchomości władnącej do wybudowania wyżej opisanej drogi służebnej i przeprowadzenia mediów.

 

Dział IV KW KR1P/00494305/2 jest wolny od wpisów, w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe:

 

- służebność przesyłu, polegająca na korzystaniu w obszarze o powierzchni 77 m2 pasem o szerokości 1 m licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron z przeznaczeniem pod eksploatacje istniejącej sieci wodociągowej o parametrach średnica 90 Ø oraz jej remonty, naprawy awaryjne i wymiany w granicach wskazanych na mapie ewidencyjnej, będącej załącznikiem graficznym do zarządzenia Nr 3149/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.10.2012 r. na rzecz MPWiK S.A. w Krakowie,

- służebność przesyłu polegająca na korzystaniu z działek nr: 103/1 - pasem o długości 8,0 m i szerokości 1,0 m oraz 103/2 - pasem o długości 12,0 m i szerokości 1,0 m z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację napowietrznych sieci energetycznych Sn i Nn, a także remonty tej infrastruktury energetycznej, jej naprawy, konserwację, usuwanie awarii oraz rozbudowę w granicach ustanawianej służebności wskazanych na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 441/2019 z dnia 28.02.2019 r. na rzecz Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Krakowie.

 

 

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 10 października 2019 r. drugi w dniu 21 stycznia 2020 r.

 

 

mapa ewidencyjna

 

przebieg służebności

 

mapa z uzbrojeniem

 

 

 

 

Z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Mogilska 41 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w dniu 2 lipca 2020 r. w Sali Obrad im. F. Maryewskiego, Rynek Podgórski 1

 

 

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3- godz. 11.00

 

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości wyłącznie przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miasta Krakowa Wydziału Finansowego pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 czerwca 2020 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

 

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Ceny nabycia nieruchomości oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej ( poz. 2 ) płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 uprzejmie informuję, iż:

- ilość osób dopuszczonych do przetargu odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium, wyklucza się obecność osób towarzyszących,

- uczestnik przetargu będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywa się przetarg nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia przetargu,

- uczestnik przetargu powinien być wyposażony w środki ochrony osobistej (maska, rękawiczki) zgodnie z obowiązującymi na dzień przetargu ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2020-05-28
Data publikacji:
2020-05-28
Data aktualizacji:
2020-05-28