Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2665.2019.EDS

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w parterze z garażem podziemnym, z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., wentylacji mechanicznej oraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji opadowej na dz. nr 820/2, 192 i na części dz. nr 198/3 obr. 22 Śródmieście przy ul. Łepkowskiego w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

  

AU-01-2.6740.1.2665.2019.EDS                                                                                Kraków, dnia 27.05.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

     Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, zgodnie z art. 97 § 1 i art. 101 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, że w dniu 26.05.2020 r. organ administracji architektoniczno-budowlanej sprostował z urzędu następujące pisma w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym w parterze z garażem podziemnym, z instalacjami wewnętrznymi wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., wentylacji mechanicznej oraz z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji opadowej na dz. nr 820/2, 192 i na części dz. nr 198/3 obr. 22 Śródmieście przy ul. Łepkowskiego w Krakowie”:

 

 - postanowienie z dnia 07.01.2020 r. wydane na podstawie art. 77 § 1 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

 - postanowienie z dnia 07.01.2020 r. wydane na postawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

 - postanowienie z dnia 26.02.2020 r. wydane na podstawie art. 123 i art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego,

- postanowienie z dnia 14.04.2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji jw.,

- obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o zawieszeniu postępowania z dnia 14.04.2020r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji jw.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 27.05.2020 r.

 

Od niniejszego postanowienia stronom służy prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydział Architektury

i Urbanistyki UMK, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, tj. po upływie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia - we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jednocześnie, z uwagi na ogłoszenie na obszarze RP stanu epidemii oraz z podejmowanymi działaniami, które zmierzają do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, informuje się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym zamiaru zapoznania się z aktami sprawy ( tel. 12 616 8131)

 

Ponadto kontakt z urzędem będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej (za pośrednictwem operatora pocztowego). W związku z powyższym, zgromadzony materiał dowodowy może zostać udostępniony poprzez przesłanie zainteresowanym stronom postępowania kopii wybranych (konkretnie wskazanych) dokumentów drogą elektroniczną (przez platformę ePUAP lub na wskazany adres mailowy) – z uwzględnieniem możliwości technicznych i teleinformatycznych tutejszego urzędu.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2020-05-27
Data publikacji:
2020-05-27
Data aktualizacji:
2020-05-27