Dokument archiwalny
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą: Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn.: „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 czerwca 2020 roku o godz. 15:00.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

ORAZ

NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Tytuł zadania publicznego:

Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami

 

Komórka realizująca:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

250 000,00 złotych

 

Termin i czas realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpocznie się 6 lipca 2020 roku i zakończy się 28 sierpnia 2020 roku.

 

Miejsce realizacji zadania:

Zadanie, określone przez Oferenta w drodze konkursu ofert, może być realizowane w dowolnej formie i miejscu, zgodnie z warunkami konkursu, zapewniającymi najwyższy poziom jego realizacji.

 

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku 2019 nie przeznaczyła środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

 

1. Warunki realizacji zadania objętego konkursem:

 

1) Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

 

2) Realizacja zadania obejmuje:

 

a) zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku dla min. 100 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym (do 24 r. ż) w dni robocze w okresie od 6.07.2020 r. do 28.08.2020 r. zamieszkujących teren Gminy Miejskiej Kraków bądź uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miejskiej Kraków – system tygodniowy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 – 8 turnusów po 5 dni;

 

b) zabezpieczenie miejsca realizacji zadania;

 

c) przygotowanie planu wypoczynku i ramowego programu zajęć na każdy tydzień turnusu dostosowanego do grupy dzieci, uwzględniającego ich niepełnosprawności oraz wiek a także bogatego w zróżnicowaną ofertę animacji czasu oraz form aktywności, m.in. gry i zabawy ruchowe, aktywności na świeżym powietrzu, np.: warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczno-ceramiczne, muzyczne, spacery przyrodnicze po Krakowie, zwiedzanie ciekawych zakątków miasta, wycieczka do krakowskiego ZOO, kino letnie, zajęcia sportowe, spotkania z „superbohaterami”, itp.;

 

d) zorganizowanie transportu na terenie Gminy Miejskiej Kraków uczestników z miejsca zamieszkania na miejsce odbywającego się wypoczynku w uprzednio określonych miejscach zbiórki wraz z powrotem z opieką w trakcie przejazdu;

 

e) zapewnienie 3 posiłków w ciągu dnia (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek);

 

f) zabezpieczenie obsługi medycznej wypoczynku (ratownik medyczny);

 

g) w ramach realizacji zadania zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, oraz opiekunów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami (w tym neurologicznymi lub ruchowymi);

 

h) zapewnienie niezbędnych środków ochrony wynikających z trwającego stanu epidemii COVID-19 (maseczki, rękawiczki, fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni);

 

i) zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny dotyczących gromadzenia się osób w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19.

 

2. Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

 

Celem zadania jest zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku dla min. 100 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami polegającego na animacji czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań, pasji, przeciwdziałanie izolacji dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie różnych form aktywności tak, aby zwiększyć uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wynikających z trwającego stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

 

3. Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego:

 

• Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami udziału w zorganizowanych zajęciach i warsztatach rekreacyjnych, zajęciach na świeżym powietrzu,

• Aktywizacja dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami,

• Umożliwianie rozwijania pasji i zainteresowań u dzieci z różnymi schorzeniami,

• Zagospodarowanie czasu wolnego określonej liczbie dzieci z niepełnosprawnościami,

• Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w życiu społecznym,

• Odciążenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

• Zapewnienie bezpieczeństwa i środków ochrony osobistej w związku z trwającym stanem epidemii COVID-19.

 

4. Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

5. Nie dopuszcza się złożenia przez jedną Organizację więcej niż jednej oferty.

 

6. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 250 000 złotych.

 

7. Wymagany minimalny wkład środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, świadczeń pieniężnych od odbiorców, wkładu osobowego lub rzeczowego Oferenta wynosi 3%, co oznacza, że dofinansowanie zadania nie może przekroczyć 97% całkowitych kosztów jego realizacji. Oferty niespełniające ww. warunku nie będą rozpatrywane. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego niefinansowego w wysokości co najmniej 3% całkowitego kosztu zadania.

 

Wkład niefinansowy stanowi wkład osobowy, wniesiony w postaci świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej. W trakcie realizacji zadania wkład ten należy udokumentować np. poprzez zawarcie porozumienia z wolontariuszem, karta pracy wolontariusza, oświadczenia członka organizacji o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania. Karta pracy wolontariusza oraz oświadczenie członka organizacji powinny zawierać m.in. imię i nazwisko wolontariusza/członka organizacji, nazwę organizacji, nazwę zadania, okres w jakim wykonywał pracę społeczną, przedmiot, miejsce i czas wykonywania pracy oraz poświadczenie jej wykonania przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.

 

8. Dofinansowanie z dotacji kosztów administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją zadania nie może przekroczyć 30% oczekiwanej dotacji.

 

9. Dopuszcza się dofinansowania z dotacji realizacji zadania poza terenem Gminy Miejskiej Kraków.

 

10. Oferent winien prowadzić działalność statutową w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 

11. Nie dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania.

 

12. Nie dopuszcza się dofinansowania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania, natomiast dopuszczalne jest poczynienie takich zakupów z finansowego wkładu własnego Oferenta.

 

13. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania.

 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/661/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow

 

Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

 

2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

 

3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

 

4. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

 

5. Nie dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

 

6. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

 

7. Dopuszczalne przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 20% danego kosztu z dotacji. Inne zmiany kosztorysu, polegające np. na dokonaniu przesunięć przekraczających ten poziom oraz ewentualnym zmodyfikowaniu istniejącej pozycji kosztowej lub utworzeniu nowej w ramach kwoty dotacji wymagają uprzedniej zgody UMK i zawarcia aneksu do umowy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.

 

8. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzane zmiany nie mogą jednak zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają uprzedniej zgody UMK i zawarcia aneksu do umowy. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/ harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.

 

9. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (załącznik nr 6 do ogłoszenia).

 

10. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów orz oświadczeń zawartych w sekcji VII.

 

11. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego, nieprzekraczające 10% poszczególnych założonych rezultatów. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.

 

12. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ogłoszeniu rezultatów.

 

13. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695).

 

14. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

15. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz UMK dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

 

16. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

17. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

18. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem do 30 dni po zawarciu umowy.

 

19. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 

20. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

 

21. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 19.

 

22. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

 

23. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

24. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

 

Sposób i termin składania ofert

 

1.Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

 

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

 

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

 

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 17 czerwca 2020 roku o godz. 15:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment A, pok. 12 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 15:00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

Zasady użytkowania systemu NAWIKUS

 

1. Zgodnie z zarządzeniem nr 2851/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia w GMK systemu NAWIKUS – Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania, Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) jest obligatoryjnym narzędziem pomocniczym w przygotowaniu oferty, urealnienia harmonogramu i kosztorysu oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

2. Regulamin działania systemu NAWIKUS określa ww. zarządzenie PMK.

3. Ogłoszenie o konkursie znajduje się w portalu informacyjnym www.nawikus.krakow.pl.

4.Organizacja dokonuje rejestracji profilu na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl.

5. Rejestracja profilu organizacji musi nastąpić co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Dopiero po stwierdzeniu jakichkolwiek błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy systemu, organizacja powinna dokonać zgłoszenia na adres nawikus.krakow@um.krakow.pl najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem terminu składania ofert określonym w ogłoszeniu z pominięciem dni wolnych od pracy.

7. Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w systemie.

8. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione, by organizacja mogła korzystać z systemu informatycznego NAWIKUS: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox/Waterfox (w wersji 44 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×1024.

9. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.

10. Za ważną uznaje się ofertę wysłaną z wykorzystaniem systemu oraz złożoną w wersji papierowej

w miejscu wskazanym przez ogłaszającego konkurs.

 

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia) przy wykorzystaniu generatora wniosków aplikacyjnych dostępnego na stronie internetowej www.gwa.nawikus.krakow.pl lub www.nawikus.krakow.pl

 

3. Po wypełnieniu formularza, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, pok. nr 12 lub przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, do 17 czerwca 2020 r. do godz. 15:00).

 

4. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 

5. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

 

6. Komisja konkursowa opiniuje oferty najpóźniej do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

 

7. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

8. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

 

a. złożenie oferty po terminie,

b. złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu (tj. np. z pominięciem systemu NAWIKUS, przesłanie faksem, e-mailem),

c. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

d. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,

e. złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zgodnie z celami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze lub ewidencji nie prowadzą działalności w dziedzinie objętej konkursem,

f. złożenie oferty nie w jednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania publicznego,

g. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym dokumencie potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku zmian osobowych w reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieujawnionych na dzień składania oferty w KRS, dla wykazania umocowania do działania w imieniu Oferenta należy przedłożyć uchwałę podjętą we właściwym dla Oferenta trybie oraz potwierdzenie złożenia wniosku o dokonanie wpisu zmian w KRS,

h. brak wymaganego wkładu własnego,

i. błędny czas realizacji oferty niezgodny z zapisami z ogłoszenia.

 

9. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, m. in. odnośnie działalności statutowej oferenta w kontekście zakresu zadania publicznego w ogłoszonym konkursie ofert.

 

10. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

11. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i listę ofert nie spełniających wymogów formalnych.

 

12. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej, stanowiącą załącznik nr 4 do ogłoszenia, zawierającą szczegółowe kryteria oceny merytorycznej.

 

13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

 

a. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

b. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty,

c. planowany przez organizację lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład własny niefinansowy ( w tym osobowy, rzeczowy i świadczenia pieniężne),

d. analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Prezydent lub osoba przez niego upoważniona. Dotacja zostanie przyznana najlepszym ofertom, które otrzymają co najmniej 30 pkt podczas oceny merytorycznej – aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację zadania w tym konkursie.

 

15. Wysokość przyznanej dotacji może być mniejsza niż wnioskowana. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu, harmonogramu i rezultatów realizacji zadania przez oferenta. W związku ze zmniejszeniem dotacji w stosunku do wnioskowanej oferent może również dokonać urealnienia przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego, jeśli są one bezpośrednio powiązane z kwotą dotacji. Wprowadzenie zmian wymaga uzyskania akceptacji Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

 

16. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

17. Wyniki otwartego konkursu ofert, komórka merytoryczna zamieszcza niezwłocznie:

 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

b) na tablicy ogłoszeń Urzędu lub MJO.

oraz udostępnia się je w:

c) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl,

d) Systemie Informatycznym NAWIKUS, w portalu: www.nawikus.krakow.pl

 

18. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

 

1. nie zostanie złożona żadna oferta,

2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do pracy w komisji konkursowej:

 

1. W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert w 2020 roku ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

 

2. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.

 

3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 7 osób z prawem głosu:

 

1) przewodniczący komisji – przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, komórki realizującej, odpowiedzialnej za konkurs.

2) do trzech przedstawicieli komórki realizującej, spośród których wybierany jest zastępca przewodniczącego.

3) do trzech osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, przy czym Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego może rekomendować jedną z nich.

 

4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

 

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

 

6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695), dotyczące wyłączenia pracownika.

 

7. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych wskazani przez organizacje pozarządowe muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695);

3) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs (działania na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia o konkursie, podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata w terminie do 10 czerwca 2020 r., bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24 pok. 12.

 

8. Komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych w ust. 3 pkt 3, jeżeli:

 

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowych.

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowych.

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowych osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

9. Pracownicy komórki merytorycznej Urzędu powoływani do komisji konkursowej przez Prezydenta oraz pracownicy MJO powoływani do komisji konkursowych przez Dyrektora MJO są zobowiązani do wypełnienia jedynie oświadczenia o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów biorących udział w konkursie.

 

10. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

11. Za pracę komisji konkursowej odpowiedzialny jest przewodniczący.

 

12. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.

 

13. Komisja pracuje na posiedzeniach, zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy, w składzie liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub zastępca, a członkowie swoją obecność potwierdzają na każdym posiedzeniu na liście obecności.

 

14. Komisja konkursowa dokona analizy złożonych ofert i wybierze najkorzystniejsze według kryteriów formalnych i merytorycznych.

 

15. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej. Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadzą pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

 

16. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

17. Wszelkie wątpliwości dotyczące ocenianych ofert komisja rozstrzyga większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

18. Wskazanie do otrzymania dotacji może dotyczyć projektów, które w ramach oceny merytorycznej uzyskały co najmniej 30 pkt (minimalny próg punktowy).

 

19. Ustalenia komisji konkursowej zostaną przedstawione Prezydentowi Miasta Krakowa w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną wysokością dotacji.

 

Sposób rozstrzygnięcia konkursu:

 

1. O przyznaniu dotacji na zadania wyłonione przez komisję konkursową oraz ich wysokości zdecyduje Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia.

 

2. Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo do dofinansowania tylko jednej oferty, bądź oferty wspólnej.

 

3. Jeśli wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

 

4. Po podjęciu zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona:

 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa: https://www.bip.krakow.pl

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń

oraz udostępniona w:

3) miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: http://www.ngo.krakow.pl/

4) Systemie Informatycznym NAWIKUS, na stronie: http://www.nawikus.krakow.pl/

 

5. Organizacja pozarządowa przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, której wzór został określony w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

Ważne dokumenty i informacje:

 

1. Regulamin przeprowadzania przez Gminę otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych określa zarządzenie nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.02.2020 r.

 

2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ostawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjęty uchwałą nr XXX/792/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 05.12.2019 r.

 

3. Obowiązujące formularze oferty i sprawozdania z realizacji zadania dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa: www.bip.krakow.pl, w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl, a także w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

 

Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30

• w pok. Nr 12 lub pod numerem tel. (tel. 12 616 5075, 12 616 5278) w przypadku zagadnień dotyczących zasad wypełniania formularza oferty i jej składania oraz w zakresie funkcjonowania systemu NAWIKUS

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

Załącznik nr 1 – Formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

Załącznik nr 2 – Formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu;

Załącznik nr 3 – Karta oceny formalnej;

Załącznik nr 4 – Karta oceny merytorycznej;

Załącznik nr 5 - Formularz zgłoszeniowy kandydata do pracy w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa do opiniowania złożonych ofert;

Załącznik nr 6 – Analiza ryzyka związanego z realizacją zadania publicznego oraz sposób zapobiegania

Załącznik nr 7 - Oświadczenie członka komisji konkursowej o bezstronności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA WARCHOŁ
Data wytworzenia:
2020-05-22
Data publikacji:
2020-05-27
Data aktualizacji:
2020-05-27